ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132

Papüürus 66

Papüürus 66 on vanim teadaolev Johannese evangeeliumi käsikiri. See on dateeritud ajavahemikku 150–200 pKr. Tekst on samasugusel kujul nagu tänapäevalgi, mis tõestab Johannese evangeeliumi korrektset tradeerimist. Üriku suurus on umbes 14.2 cm × ...

Pauluse esimene kiri korintlastele

Pauluse esimene kiri korintlastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis. See on Uue Testamendi 7. raamat, millele eelneb Pauluse kiri roomlastele ja järgneb Pauluse teine kiri korintlastele. Kirja koostasid apostel Paulus ja kaas-autor ...

Pauluse esimene kiri tessalooniklastele

Pauluse esimene kiri tessalooniklastele kristlikus Piiblis on Uue Testamendi kaanonis 13. raamat, millele eelneb Pauluse kiri koloslastele ja järgneb Pauluse teine kiri tessalooniklastele. Kirja autor on apostel Paulus. Tekst on algselt kirjutatu ...

Pauluse esimene kiri Timoteosele

Pauluse esimene kiri Timoteosele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis. See on Uue Testamendi eestikeelses kaanonis 15. raamat, millele eelneb Pauluse teine kiri tessalooniklastele ja järgneb Pauluse teine kiri Timoteosele. Tegemist on ...

Pauluse kiri efeslastele

Pauluse kiri efeslastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis. See on kanoonilises Uues Testamendis 10. raamat, millele eelneb Pauluse kiri galaatlastele ja järgneb Pauluse kiri filiplastele. Kirja autor on traditsiooni järgi apostel P ...

Pauluse kiri Fileemonile

Pauluse kiri Fileemonile on Uue Testamendi kaanonis 18. raamat, millele eelneb Pauluse kiri Tiitusele ja järgneb Kiri heebrealastele. Kirja autor on traditsiooni järgi apostel Paulus. Tekst on algselt kirjutatud koinees. Tegemist on lühima Paulus ...

Pauluse kiri filiplastele

Pauluse kiri filiplastele on 11. raamat Uues Testamendis. Sellele eelneb Pauluse kiri efeslastele ja järgneb Pauluse kiri koloslastele. Enamik piibliuurijaid on üksmeelel, et kirja autoriks on apostel Paulus, kuid selle koostamise aja asetavad er ...

Pauluse kiri galaatlastele

Pauluse kiri galaatlastele on üks Uue Testamendi raamat Piiblis. See on Uue Testamendi 9. raamat, millele eelneb Pauluse teine kiri korintlastele ja järgneb Pauluse kiri efeslastele. Kiri kuulub seitsme Pauluse kirja hulka, mille autorsuses pole ...

Pauluse kiri koloslastele

Pauluse kiri koloslastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis. See on kanoonilises Uues Testamendis 12. raamat, millele eelneb Pauluse kiri filiplastele ja järgneb Pauluse esimene kiri tessalooniklastele. Kirjas pöördub apostel Paulus ...

Pauluse kiri roomlastele

Pauluse kiri roomlastele on üks Uue Testamendi raamat Piiblis. See on Uue Testamendi 6. raamat, millele eelnevad Apostlite teod ja järgneb Pauluse esimene kiri korintlastele. Kirja koostas apostel Paulus Korintoses. Kiri kuulub seitsme Pauluse ki ...

Pauluse kiri Tiitusele

Pauluse kiri Tiitusele on üks Uue Testamendi raamat Piiblis. See on Uue Testamendi kaanonis 17. raamat, millele eelneb Pauluse teine kiri Timoteosele ja järgneb Pauluse kiri Fileemonile. Kirja autor on traditsiooni järgi apostel Paulus. Kardinal ...

Pauluse teine kiri tessalooniklastele

Pauluse teine kiri tessalooniklastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis. See on Uue Testamendi kaanonis 14. raamat, millele eelneb Pauluse esimene kiri tessalooniklastele ja järgneb Pauluse esimene kiri Timoteosele. Tekst on algselt ...

Pauluse teine kiri Timoteosele

Pauluse teine kiri Timoteosele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis. See on Uue Testamendi kaanonis 16. raamat, millele eelneb Pauluse esimene kiri Timoteosele ja järgneb Pauluse kiri Tiitusele. Kirja autor on traditsiooni järgi aposte ...

Peetruse esimene kiri

Peetruse esimene kiri on üks Uue Testamendi raamat Piiblis. See on Uue Testamendi kaanonis 21. raamat, millele eelneb Jaakobuse kiri ja järgneb Peetruse teine kiri. Kirja autor on traditsiooni järgi apostel Peetrus. Kiri on suunatud Väike-Aasia e ...

Peetruse teine kiri

Peetruse teine kiri on üks Uue Testamendi raamat Piiblis. See on Uue Testamendi kaanonis 22. raamat, millele eelneb Peetruse esimene kiri ja järgneb Johannese esimene kiri. Tekst on algselt kirjutatud koinees. Kardinal Stephen Langton jagas tekst ...

Pentateuh

Pentateuh ehk viisraamat ehk Toora on Piibli esimese viie Moosese raamatu kreekakeelne koondnimetus. Richard Simon 1638–1712 jõudis oma raamatus Histoire critique du Vieux Testament "Vana Testamendi ajalooline kriitika" ja Baruch Spinoza 1632–167 ...

Perikoop

Mitte segi ajada periskoobiks nimetatava tehnilise vahendiga Perikoop on jumalateenistusel etteloetav ja harilikult jutluse aluseks võetav piiblikoht.

Perikoopide raamat

Perikoopide raamat, ka evangelistaar on liturgiline raamat, millesse on koondatud kirikuaasta pühapäevade ja suurte pühade jumalateenistustel lugemiseks mõeldud tekstilõigud Uuest Testamendist. Kasutatakse katoliku ja õigeusu kirikus. Katoliku ki ...

Piibel ja homoseksuaalsus

Piiblis on viiteid seksuaalaktidele, mida praegu peetakse seotuks homoseksuaalsete suhetega. Nende valguses on kristlus tõlgendanud Piibli pühakirja traditsiooniliselt homoseksuaalsuse hukkamõistmisena patuna. Homoseksuaalseid tegusid mainitakse ...

Piibel. Uue maailma tõlge

Piibel. Uue maailma tõlge on Jehoova tunnistajate piiblitõlge inglise keelde, mis ilmus 1961. aastal. Kuigi see ei olnud Jehoova tunnistajatel esimene piibliväljaanne, oli see nende esimene Piibli algkeeltest tehtud algupärane tõlge. Piibli tõlki ...

Piibel. Uue maailma tõlge (2014)

"Piibel. Uue maailma tõlge on Jehoova tunnistajate eestikeelne piiblitõlge, mille andis välja Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu tõlkebüroo augustis 2014. See põhineb ingliskeelse "The New World Translation of the Holy Scriptures" 2013. a ...

Piibliatlas

Piibliatlas on eraldi raamatuna välja antud või mingi raamatu osana esitatud Piibli tegevuspaiku kujutavate kaartide kogumik. Eesti keeles andsid Eesti Piibliselts ja kirjastus Logos 1994. aastal välja 34-leheküljelise John Strangei piibliatlase, ...

Psalm 53

1. Laulujuhatajale: kurval viisil laulda; Taaveti õpetuslaul. 2. Meeletu ütleb oma südames: "Jumalat ei ole!" Nad talitavad riivatult ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb. 3. Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, ...

Psalter

Psalter on liturgiline raamat, milles on psalmid, vahel koos lisatekstidega. Kasutatakse katoliku ja õigeusu kirikus enim tunnipalvustel. Keskajast on säilinud rida käsikirjalisi illustreeritud psaltreid. Kuulsaimad varased psaltrikäsikirjad on n ...

Ruti raamat

Ruti raamat Vanas Testamendis on lühike jutustus Moabimaa lesest Rutist, kellest sai Taaveti esiema. Jutustuse põhiideeks on näidata, kuidas Jumala tahe määrab ära inimese elukäigu ja kuidas iga ebaõnnestumine võib olla oluliseks kogemuseks. Rutt ...

Saamueli raamatud

Saamueli raamatud ehk Esimene Saamueli raamat ja Teine Saamueli raamat kuuluvad Vana Testamendi nn Ajalooraamatute hulka. Raamatud hõlmavad aega, mil Iisrael muutus laialipillutud hõimude asualadest kindlapiirliseks monarhiaks. Olulisemateks isik ...

Sefarad

Sefarad on Piiblis Obadja raamatu 20. salmis esinev tundmatu eksiilmaa, mida samastatakse Hispaaniaga või laiemalt Pürenee poolsaarega: Ja Iisraeli laste vangiviidud vägi, kes on kaananlaste seas Sareptani, ja Jeruusalemmast vangiviidud, kes on S ...

Septuaginta

Septuaginta on heebreakeelse Vana Testamendi vanim teadaolev täielik tõlge kreeka keelde. Selle sümbol on LXX. Traditsiooni järgi tõlgiti Septuaginta Aleksandrias Ptolemaios II Philadelphose ajal 285–247 eKr. Väidetavalt oli tõlkijaid 70 või 72, ...

Sinearimaa

Sinear, Piiblis Sinearimaa ar tähendab kuu maa, lõvi maa; kahelinnamaa; tagasipöördunud lapsepõlv) on Piiblist tuntud linn/piirkond Mesopotaamias. Hõlmas algselt arvatavasti Sumeri, hiljem Kesk-Babüloonia.

Soodom ja Gomorra

Soodom ja Gomorra olid linnad, mida mainiti Esimeses Moosese raamatus, läbi kogu Heebrea Piibli, Uue Testamendi ja Deuterokanoonilistes allikates ning ka Koraanis. Toora järgi olid Soodoma ja Gomorra kuningriigid liidus Admah, Zeboimi ja Bela lin ...

Susiidid

Susiidid olid Esimese Moosese raamatu järgi hõim, kes Aabrahami ajal elas Haamis, mis nähtavasti asus Jordani jõest ida pool Baasani ja Moabi vahel. Susiidid vallutas Eelami kuningas Kedorlaomer: Ja neljateistkümnendal aastal tulid Kedorlaomer ja ...

Tõotatud maa

Tõotatud maa on nimetus, millega Piiblis viidatakse Kaananimaale või Palestiinale kui maale, mille Jumal tõotas anda Aabrahami järeltulijatele. Kuigi teoreetiliselt ulatus tõotatud maa Eufrati jõest kuni Egiptuse piirideni 1 Mo 15:18, valitsesid ...

Tähtsamad piiblitegelased

Juuda, Perets, Hesron, Raam, Amminadab, Nahson, Salma, Boas, Oobed, Iisai, Taavet.

Viies Moosese raamat

Viies Moosese raamat ehk 5. Moosese raamat on raamat Piiblis. Olles viiest Moosese raamatust viimane, võtab ta eelmised kokku ja annab edasi kogu nn Seaduse. Elamine Issanda sõnade järgi 5 Mo 8:3 Shema käsk armastada Jumalat 5 Mo 6:4-5 Moosese su ...

Vulgata

Vulgata on 4. sajandi lõpust pärinev Piibli tõlge ladina keelde. Selle autor on peamiselt Hieronymus, kellele paavst Damasus I andis ülesande redigeerida olemasolevat, nn vana ladina tõlget. Hieronymus oskas väga hästi kreeka keelt ning enne tõlk ...

Wastne Testament

Wastne Testament on Uus Testament Tartu ehk lõunaeesti kirjakeeles. See avaldati Riias 1686. aastal ning see oli esimene terviklik eestikeelne Uue Testamendi trükiversioon. Peamisteks tõlkijateks peetakse traditsiooniliselt Andreas Virginiust ja ...

Yafo

Linna peetakse üheks maailma vanimaks sadamalinnaks. Linna on mainitud Vana-Egiptuse allikates 1470 eKr. Yafot on mainitud korduvalt Vanas Testamendis. Roomlased hävitasid linna 68. aastal. Ristisõdijad hõivasid muslimite mahajäetud linna 1099. a ...

Elimelekh Liženskist

Rabi Elimelekh Liženskist ehk rabi Elimelekh Lõžanskist oli kolmanda põlvkonna hassiidi rabi. Tema õpetaja oli Dov Baer, "Mežiretši maggid ". Tema õpilased olid nii Abraham Joshua Heschel Aptist kui ka Jacob Issac Horowitz ehk Lublini nägija. Eli ...

Jakov Fišman

Jakov Fišman oli Moskva koraalse sünagoogi pearabi aastatel 1972–1983. Aastal 1976 külastas ta Ameerika Ühendriike, kus eitas ajakirjandusele intervjuud andes, et Nõukogude Liidus esineb usklike tagakiusamist. Tänu tema visiidile avanes mõnel noo ...

Hillel

Hillel ehk rabi Hillel oli üks kuulsamaid juudi kirjatundjaid, sünedrioni eesistuja ning judaismis seniajani autoriteetse vabameelse pühakirjatõlgenduskoolkonna rajaja. Hillel oli suure südamega ja kannatlik Seaduse-õpetaja, kes jutlustas vägival ...

Moshe Hirsch

Moshe Hirsch oli Iisraeli vaimulik ja poliitik, antisionismi pooldav rabi. Ta oli Palestiina Yāsir Arafāti valitsuses juudi asjade minister. Ta oli Neturei Karta liige. Ta põdes Alzheimeri tõbe.

Israel ben Eliezer

Rabi Israel ben Eliezer) oli ortodoksse judaismi müstikust rabi, keda enamik judaiste tunneb Baal Shem Tov i või Beshti nime all ja kes rajas hassidismi nime all tuntud vaimuliku liikumise. Need vähesed eluloolised andmed, mis tema kohta on teada ...

Ružany sünagoog

Ružany sünagoog ehk Ružanõ sünagoog on endine sünagoog Valgevenes Bresti oblastis Pružany rajoonis Ružanys aadressil ву. Якуба Коласа, 6. Sünagoog ehitati XVIII sajandil Słonimi sünagoogi väiksema koopiana. XIX sajandi teisel poolel ehitati selle ...

Aleppo koodeks

Aleppo koodeks on 10. sajandil kirjutatud Tanahi käsikiri, mis on tavaliselt tänapäevaste Vana Testamendi väljaannete aluseks võetud. Koodeks on tõenäoliselt parim näide masoreetide tekstist. Masoreedid olid keskaegsed piibliteksti toimetajad, ke ...

Deuteronomium (allikas)

Deuteronomium ehk D allikas on Jahve allika ja Elohim allika järel kolmas Vana Testamendi allikas. Allikas sisaldab peamiselt Toora seaduste osasid.

Elohim (allikas)

Elohim allikas on Toora teksti osad, milles kasutatakse jumala nimena Elohim. Allika autoreid tähistatakse koondnimetusega Elohist. Vaata täpsemalt Vana Testamendi allikad

Elohist

Elohist on Vana Testamendi, Toora osa hüpoteetiline autoritegrupp, kes kasutab jumala nimena nime Elohim. Allikat nimetatakse elohistlikuks allikaks Elohim lade, mida tähistatakse tähega E. Ajaliselt on tegu teise ladestusega.

Jahve (allikas)

Jahve allikas on Vana Testamendi vanimate kirjalike osade nimetus, kus tekstis kasutatakse jumala nime Jahve. Vaata täpsemalt Vana Testamendi allikad. Nende tekstide autoreid nimetatakse koondnimega Jahvist. NB! Mitte segi ajada vanima suulise pä ...

Jahvist

Jahvist tähendab Vana Testamendi Toora osa ühte autorit või koolkonda kes kasutab tekstis tetragrammi YHWH. Jahvistilt pärinevaid Toora osi nimetatakse Jahvistlikuks allikaks ja tähistatakse lühendiga J. Allikanimetus on Jahve lade või jahvistlik ...

Leningradi koodeks

Leningradi koodeks on vanim täielikult säilinud heebreakeelse Vana Testamendi käsikiri, mis kasutab masoreetide teksti. See on kolofooni järgi dateeritud 1008. aastasse. Aleppo koodeks, mille toel Leningradi koodeks on valminud, on küll vanem, ku ...