ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213

Luterlik Maailmaliit

Luterlik Maailmaliit) on ülemaailmne luterlike kirikute osaduskond, mis asutati 1947. aastal Lundis. LML ühendab 142 kirikut 79 riigist umbes 70 miljoni liikmega. LML eelkäija oli 1923. aastal asutatud Luterlik Maailmakonverents. Vastavalt LML-i ...

Hermann Samson

Hermann Samson oli Liivimaa vaimulik ja teoloog, esimene Rootsi-aegne Liivimaa luterlik superintendent.

Taiwani Luterlik Kirik

Taiwani Luteri Kirik on üks kuuest Hiina Vabariigi kontrollitaval maa-alal tegutsevast luteri kirikust. Kirik on asutatud 1. novembril 1954, tal on 40 kogudust ja 11 422 ristitud liiget. Piiskop on alates 2008. aastast Chen Chih-Hung.

Metodism

Metodism on protestantlik kristlik liikumine, mis tekkis 18. sajandil äratusliikumisena anglikaani kirikus ning levis innuka misjonitöö tulemusena üle kogu Briti impeeriumi, Ameerika Ühendriikide ja mujale. Esialgu leidis metodism pooldajaid erit ...

Ühinenud Metodisti Kirik

Ühinenud Metodisti Kirik on metodistlik kirik, mis kuulub nii evangeelsete kui ka Ameerika pealiini kirikute hulka. Kirik sündis 1968. aastal, kui ühinesid USA Metodistlik Kirik ja Evangeelne Ühendatud Vennastekirik. Esimene neist pärineb kristli ...

Emma Smith

Emma Hale Smith Bidamon oli Joseph Smithi esimene naine, üks viimse aja pühade liikumise liidritest liikumise algaastail.

Joseph Smith

Joseph Smith noorem oli usujuht, kes algatas mormoonluse ehk viimse aja pühade liikumise. 24-aastaselt avaldas ta Mormoni raamatu ja umbes kuu aega hiljem rajas ta kiriku, mida kutsutakse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuks. Tema lühikese ...

Jumalasünnitaja

Jumalasünnitaja ehk jumalaema on Jeesuse Kristuse ema Maarja autiitel, mis sisaldab kristlikku usuveendumust, et Jumala pojana austatav Jeesus Naatsaretist oli ühtaegu tõeline Jumal ja tõeline inimene. Pühima neitsi Maarja, jumalaema suurpüha pee ...

Šiluva

Šiluva on alev Leedus Raseiniai rajoonis, Šiluva valla halduskeskus. Alev asub Tytuvėnai regionaalpargi territooriumil. Alevi vanad venekeelsed nimed olid Шидловъ ja Шидлово. Alevis on keskkool, kultuurimaja ja raamatukogu. Vaatamisväärsusteks on ...

Abeliidid

Abeliidid ehk aabellased olid hilisantiigi arvatavasti gnostilise päritoluga kristlik sekt Põhja-Aafrikas Hippo Regiuse lähedal. See tekkis Arcadiuse ajal. Abeliitide järgi elas Aabel oma abikaasaga, kes oli tema õde, nagu vend ja õde. Seda nad a ...

Ambon (varakristlik kirik)

Ambon oli varakristlikus kirikus kõrge poodiumiga ja trepiga lugemispult, kust preester luges Pühakirja ja pidas jutlust. Statsionaarne ambon oli kirikutes kasutuses alates V–VI sajandist.

Apologeedid

Apologeet on mingi õpetuse või süsteemi innukas kaitsja, õigustaja ja pooldaja. Ajalooliselt 2.–3. sajandil kristlikud kirjanikud, kes kujundasid teoreetiliselt algkiriku õpetust. Apologeedid põhjendasid ja selgitasid kristluse sisu Rooma keisrit ...

Ginza

Ginza on mandade tähtsaim tekstikogu. Ginza jaguneb kaheks peaosaks. Parempoolne Ginza koosneb 18 väga erineva teemaga proosatekstist. Vasakpoolne Ginza sisaldab mandalaste surmarituaaliga seotud laule.

Jeesusliikumine

Jeesusliikumine oli esimese põlvkonna algkristlaste juutluse sisene äratusliikumine. Ühiskondlikult oli jeesuslikumine protesti väljendus. Gerd Theißen avaldas 1977 aastal teose Soziologie der Jesusbewegung. Ta pakkus jeesuliikumise ajaks 30-70 m ...

Juudakristlus

Juudakristlus oli Jeruusalemmas 30. aastatel m.a.j tekkinud algkristluse rühmitus. Juudakristlased olid juuda suguharu inimesed, kes hakkasid arvama, et oodatud messias on juba saabunud. Juudakristlased oli Jeruusalemma algkogudusest alguse saanu ...

Mandalased

Mandad on gnostiliste rühmituste üldinimetus juutluses ja ka gnostilise juudakristliku ristijate rühmituse nimetus. Veeriitusi oluliseks pidanud mandade rühmitus on ainsana kuni tänaseni järjepidevalt säilinud juudakristlik erakond. Selliseid rüh ...

Natsareenid

Natsareenid olid algkristlased kes hakkasid Jeesust messiaks pidama. Natsareenid moodustasid esimesel sajandil erakonna juutluse sees. Natsareenid on ajalooliselt täpsem nimetus kui messialased. Jeesust nimetatakse kreekakeelsetes käsikirjades ko ...

Aaronlased

Aaronlased olid vanausuliste rühm, mis 18. sajandi teisel poolel eraldus pomoorlastest. Selle rajaja oli Andrei Žukov. Aaronlased tunnistasid abielu. Nad ei pooldanud äärmuslikku asketismi. 19. sajandil lakkasid nad olemast.

Albaania Õigeusu Kirik

Albaania Õigeusu Kirik on autokefaalne õigeusu kirik Albaanias. Albaania kiriku ajalooline kanooniline territoorium on Albaania ja albaanlaste diasporaa. Kiriku liturgiline keel on albaania keel, kasutatakse ka makedoonia keelt, kreeka keelt ja a ...

Ambon (õigeusu kirik)

Ambon on õigeusu kirikus altariesise keskmine osa kuninglike uste ees, kus diakon ütleb ekteeniat, loeb evangeeliumi ja preester peab jutlust. Enne XVII sajandit kasutati Bütsantsi tüüpi amboneid, mis sarnanesid varakristlike ambonitega.

Antiookia patriarhaat

Antiookia patriarhaat, ametlikult Antiookia Õigeusu Kirik, on üks autokefaalsetest õigeusu kirikutest. Alates 2012. aastast on Antiookia patriarh Johannes X.

Apostlik Õigeusu Kirik

Apostlik Õigeusu Kirik on aastal 2000 Moskvas rühma preestrite ja piiskoppide asutatud sõltumatu ja mittekanooniline õigeusu kirik, mis ei tunnista Moskva ja kogu Venemaa patriarhi ülemvõimu.

Autokefaalne kirik

Autokefaalne kirik on täielikult ise ennast valitsev ja juhtiv, teistest kohalikest kirikutest administratiivselt sõltumatu õigeusu kirik.

Autonoomne kirik

Autonoomne kirik on õigeusu kirikus kirik, mis on osalise iseseisvusega. Autonoomne kirik teeb oma otsused ise, kuid väljaspool oleval patriarhil on teatav piiratud võim.

Eesseisja

Mitte segi ajada õigeusu mõistega eestseisja Eesseisja on peamiselt õigeusu kontekstis kasutatav ametinimetus, mis võib tähendada: kloostri eesseisjat ehk kloostriülemat koguduse eesseisjat ehk esipreestrit Eesti keeles on samas tähenduses kasutu ...

Eestseisja

Mitte segi ajada õigeusu mõistega eesseisja Eestseisja on autokefaalse või autonoomse õigeusu kiriku pea. Eestseisja ametinimetust esineb ka muudes konfessioonides ja organisatsioonides.

Esipreester

Koguduse esipreester on õigeusu kirikus preester, kellele piiskopkonna juht on teinud ülesandeks antud koguduse juhtimise. Esipreestrile alluvad kõik ülejäänud koguduse vaimulikud ja ilmalikud töötegijad, kaasa arvatud teised koguduse juures tööt ...

Hiina Autonoomne Õigeusu Kirik

Hiina Autonoomne Õigeusu Kirik on autonoomne õigeusu kirik Hiinas Moskva Patriarhaadi jurisdiktsiooni all. See asutati Moskva Patriarhaadi Püha Sinodi otsusega 1956. aastal. Enne kultuurirevolutsiooni oli kirikul umbes 20 000 liiget. Kirik lakkas ...

Ikoon

Ikoon on enamasti puidule maalitud pühapilt idakirikus, millel on kujutatud Jeesus Kristust, Maarjat, mõnd pühakut, inglit või püha ajaloo või kirikuloo stseeni. Laiema määratluse järgi on ikoon mistahes pühakuju, mida austatakse II Nikaia kiriku ...

Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit

Esmakordselt kasutas tiitlit Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Ukraina Autokefaalse Õiegusu Kiriku rajaja Vassõl Lõpkivskõi 1921. aastal. Seda tiitlit on kasutanud ka Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku eestseisjad.

Kiievi Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirik

Kiievi Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirik oli aastatel 1992–2018 Ukrainas tegutsenud kanooniliselt tunnustamata õigeusu kirik.

Kiievi Õigeusu Teoloogia Akadeemia

Akadeemia õppehoone paikneb Püha Miikaeli kuldsete kuplitega kloostri kõrval. Akadeemia kasutab kirikuna Püha Apostli ja Evangelisti Johannese kirikut Храм св. апостола і євангелиста Іоана Богослова.

Kirikuslaavi keel

Kirikuslaavi keel ehk vanaslaavi keel on slaavi keel, mis on tänapäeval kasutusel vaid liturgilise keelena Bulgaaria Õigeusu Kirikus, Serbia Õigeusu Kirikus, Vene Õigeusu Kirikus, aga ka Russiini Katoliku Kirikus, Horvaatia kreekakatoliku kirikus ...

Kohalik kirik

Kohalik kirik on kirikuorganisatsiooni liik õigeusu kirikus, mis võib olla rahvuskirik, mis ühendab ühte rahvusesse kuuluvaid inimesi või kirik, mille määrab riigipiir.

Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh

Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh on Konstantinoopoli Õigeusu Kiriku eestseisja, Konstantinoopoli peapiiskopi tiitel. Kuigi tavaliselt nimetatakse teda lihtsalt Konstantinoopoli patriarhiks, tuleks silmas pidada, et Konstantinoopoli patriar ...

Konstantinoopoli Õigeusu Kirik

Konstantinoopoli Õigeusu Kirik, ametlikult Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat on üks autokefaalsetest õigeusu kirikutest. Konstantinoopoli kirikut peetakse ajaloolistel põhjustel õigeusu kirikutest esimeseks võrdsete seas ja selle patriar ...

Kreeka Õigeusu Kirik

Элладская православная церковь начала общение с ПЦУ - Zn.ua, 19.10.2019 Дмитрий Горевой. Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ? - Lb.ua, 01.08.2019

Makedoonia Õigeusu Kirik

Makedoonia Õigeusu Kirik on kanooniliselt tunnustamata õigeusu kirik Põhja-Makedoonias. 1967. aastal kuulutas kirik end autokefaalseks ja iseseisvaks Serbia Õigeusu Kirikust.

Metropoliit

EAÕK 2003. aasta põhikirja kohaselt on metropoliit kiriku esivaimulik ja eestseisja, kelle valib EAÕK Täiskogu, kuid metropoliidi valimise kinnitab ja seab eluajaks ametisse Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi Püha Sinod. Metropoliit on ü ...

Patriarhaat (jurisdiktsioon)

Patriarhaat on õigeusu kiriku jurisdiktsioon, iseseisev õigeusu kirik, mille siseasjadesse ja juhtimisse ei ole teistel kirikutel õigust sekkuda ning mida juhib patriarh.

Ukraina Autokefaalne Õigeusu Kirik

Ukraina Autokefaalne Õigeusu Kirik oli aastatel 1990–2018 Ukrainas tegutsenud kanooniliselt tunnustamata õigeusu kirik.

Ukraina kirikuvahetus

Ukraina kirikuvahetus on pärast 15. detsembril 2018 toimunud Ukraina õigeusu kirikute ühendkogu alanud protsess, mille käigus alustasid Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku kogudused üleminekut vastasutatud Ukraina Õigeusu Kirikusse. Esimen ...

Ukraina õigeusu kirikute loend

Siin on loetletud Ukraina territooriumil eksisteerinud ja eksisteerivaid, samuti väljaspool Ukraina piire ukrainlasi ühendavaid õigeusu kirikuid. Ukraina Õigeusu Kirik Ameerika Ühendriikides on Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi jurisdik ...

Õigeusu kirik

Õigeusu kirik ehk Püha Üleilmne Apostlik-Õigeusu Kirik on 1054. aastal Suure kirikulõhe tagajärjel eraldunud iseseisvate õigeusu kirikute kogum.

Õigeusu vennastekogu

Õigeusu vennastekogu oli Venemaa keisririigis tegutsenud vabatahtlik usuühing, mis tegeles usulise hariduse valdkonnaga ja heategevusega. Vennastekogude loomise peapõhjus oli vastutegevus vanausuliste suunal ja vanausuliste seas misjonitöö tegemi ...

Ásatrú

Ásatrú on uuspaganlik liikumine, mille eesmärgiks on kristluse-eelse viikingiaegse muinaspõhja paganluse taaselustamine "Vanema Edda" ja "Noorema Edda" kirjelduste järgi. Ásatrú loodi 1960/70. aastatel Islandil, kus see on ka valitsuse poolt amet ...

Wicca

Wicca on peamiselt inglise keelt kõnelevates maades levinud uuspaganlik usuline liikumine. Wicca-usund on polüteistlik, peamisteks pühimusteks on Jumalanna ja Sarviline Jumal: esimest seostatakse enam maapinna ja kuuga, teist metsiku looduse ja p ...

Aaron Caerleonist

Aaron oli Inglismaalt pärit juudi soost eraisik, kes võttis vastu kristluse. Nime järgi otsustades ei saanud ta olla Rooma kodanik. Gildase järgi olid Aaron ja tema kaaskannataja Julius Caerleonist Quadra Legionum i Gildasel Urbs Legionum kodanik ...

Agapetus I

Agapetus I oli paavst 535–536. Ta oli 57. paavst. Agapetus oli "Liber Pontificalise" järgi pärit Roomast. Tema isa oli Santi Giovanni e Paolo kiriku preester Gordianus, kes tapeti septembris 502 vastupaavst Laurentiuse pooldajate poolt Roomas San ...

Aloisius Gonzaga

Püha Aloisius Gonzaga oli Itaalia kõrgaadlikust jesuiit, katoliku kiriku pühak. 19. oktoobril 1605 kuulutas paavst Paulus V ta õndsaks ja 13. detsembril 1726 kanoniseeris paavst Benedictus XIII ta pühakuks ning ühtlasi noorte ja üliõpilaste patro ...