ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 214

Remigratsioon

Remigratsioon on varem emigreerunud inimese, perekonna või inimeste rühma tagasiränne endisesse elupaika. Näiteks remigreerusid 19. sajandi esimesel poolel paljud kreeklased pärast töötamist ja rahaliste vahendite kogumist Ameerika Ühendriikidest ...

Rändeiive

Rändeiive ehk rändesaldo ehk mehaaniline iive on aasta jooksul mingisse paikkonda saabunud ja sealt lahkunud inimeste arvude vahe; osa üldiibest. Mehaaniline iive on absoluutse iibe näitajaid.

Ränne

Ränne ehk migratsioon on püsiv elukoha vahetus. Rännet mõistetakse üldiselt kui inimeste füüsilist liikumist ühelt alalt teisele, mõnikord üle pikkade distantside või suurtes rühmades. Varases ajaloos oli ränne eelkõige seotud nomaadidega, kelle ...

Siseränne

Siserändeks loetakse inimese elukohavahetust eri haldusüksuste vahel või juhul, kui toimub ümberpaiknemine valla sees oleva linnalise asula ja valla vahel. Siseränne toimub vaid ühe kindla riigi piires. Elukohavahetust ühest riigist teise nimetat ...

Sisseränne Kanadasse

Sisseränne Kanadasse on protsess, mille käigus inimesed rändavad riiki, et selles riigis elada või töötada. Suurim osa nendest inimestest saavad Kanada kodanikeks pärast teatud riigis viibimise perioodi. Pärast 1947. aastat tegid riiklik sisserän ...

Standarditud sündimuskordaja

Standarditud sündimuskordajat kasutatakse võrdlemaks erinevate rahvastike sündimust, eesmärgiga kõrvaldada rahvastiku koostise, eelkõige soo- ja vanuskoostise erisuse mõju sündimuskordajale. Kui usaldusväärne sündimusstatistika puudub, võib kasut ...

Sullivani meetod

Sullivani meetod on kõige populaarsem ja laialdaselt kasutatavam meetod tervena elada jäänud aastate arvutamiseks. Sullivani tervena elada jäänud aastad peegeldavad rahva tervise hetkeseisundit võttes arvesse suremust ja sõltumata vanusest. Sulli ...

Summaarne sündimuskordaja

Summaarne sündimuskordaja on põlvkonna sünnitamisvõimet iseloomustav arvnäitaja: keskmine eeldatav elussündide arv naise kohta elu jooksul, kui kehtiksid vaadeldava aasta sündimuse vanuskordajad.

Sundränne

Sundränne ehk sundmigratsioon ehk sunnitud ümberasumine on rändama sunnitud inimestest sõltumatul põhjusel toimuva riigisisese või riigipiire ületava rände vorm, mis on pöördumatu ja lõplik. Sundrände põhjuseks võib olla näiteks etniline, rassili ...

Suremus

Suremus ehk mortaalsus on surmajuhtude esinemine mingi piirkonna rahvastikus või selle osas kindla ajaühiku jooksul. Tavakasutuses aetakse see mõiste tihti segi surmavusmääraga, millega väljendatakse indiviidi riski pärast haigestumist haigusse s ...

Suremuse üldkordaja

Suremuse üldkordaja on mingi piirkonna surmajuhtude arv 1000 inimese kohta aastas. Mõõtühikuna kasutatakse promilli. Suremuskordaja võimaldab võrrelda eri rahvaarvuga riikide suremust. LKA andmetel on suurima suremuse üldkordajaga riigid 2013. aa ...

Sündimus

Sündimus ehk fertiilsus on sündide esinemine mingi piirkonna rahvastikus või selle osas. Tavaliselt mõeldakse sündimuse all elussündide esinemist. Sündimust iseloomustavad demograafiliste näitajate seas sündide arv ja elussündide arv mingis ajava ...

Sündimuse erikordaja

Sündimuse erikordaja on näitaja, kus lugejas on elussündide arv kogu rahvastikus või selle teatud osas mingil ajaperioodil ning nimetajas keskmine sigimisealiste naiste või meeste arv samal perioodil sama rahvastiku või tema osa kohta. Täpsustuse ...

Sündimuse kogukordaja

Sündimuse kogukordaja on mistahes näitaja, mis saadakse, kui mingi piirkonna kogu rahvastiku või selle osa sündide arv jagatakse vastava rahvastiku keskmise suurusega sellel ajavahemikul. Sündimuskordajaid väljendatakse tavaliselt promillides 100 ...

Sündimuse üldkordaja

Sündimuse üldkordaja on mingi piirkonna kogu rahvastiku või mõne selle osa elussündide arv mingis ajavahemikus jagatuna vaatlusaluse rahvastiku keskmise suurusega selles ajavahemikus. Tavaliselt väljendatakse sündimuse üldkordajat promillides 100 ...

Traditsiooniline rahvastiku taastetüüp

Traditsiooniline rahvastiku taastetüüp on rahvastiku taastetüüp, mis on iseloomulik demograafilise ülemineku esimesele etapile. Sellisele taastetüübile on iseloomulikud kõrged sündimus ja suremus, loomulik iive kõigub ümber nulli sõltuvalt loodus ...

Tööealine rahvastik

Tööealine rahvastik ehk tööealine elanikkond on osa riigi rahvastikust, keda vanuse alusel loetakse töövõimeliseks. Vanusevahemik, milles olevaid inimesi loetakse tööealisteks, on kokkulepitav ja võib riigiti olla erinev. Eurostat käsitleb tööeal ...

Tööjõud

Tööjõud ehk majanduslikult aktiivne rahvastik on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni definitsiooni kohaselt tööealised isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama, sõltumata sellest, kas nad on tööd leidnud või mitte. Lähtudes hõiveseisun ...

Tööjõus osalemise määr

Tööjõus osalemise määr ehk aktiivsuse määr on tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. Tööjõus osalemise määr näitab kui suur osa riigi tööealisest elanikkonnast on majanduslikult aktiivne, see tähendab on kas tööga hõivatud või on töötu, kuid o ...

Tööjätt

Tööjätt ehk tööturult väljumine on tööelu lõpetamise sündmus, mis märgib siirdumist majanduslikult aktiivsest eluetapist mitteaktiivsesse eluetappi. Tegelik tööelu lõpp ei pruugi ajaliselt kokku langeda pensioniea saabumisega. OECD ja Eurostat av ...

Tööränne

Tööränne ehk töömigratsioon on inimeste rändevorm, mille põhjuseks on indiviidi töötegemine teises regioonis või riigis. Enamasti toimub selline ränne majanduslikult madalamalt arenenud riikidest kõrgema arengutasemega riikidesse.

Vallassündimuse erikordaja

Vallassündimuse erikordaja on sündimuse erikordaja, kus lugejas on vallassündide arv kogu rahvastikus või selle teatud osas mingil ajaperioodil ning nimetajas antud ajamomendil mitteabielus naiste, s.o vallaliste, leskede ja lahutanute arv. Vasta ...

Vallassündimuskordaja

Vallassündimuskordaja on sündimuskordaja, mille lugejasse arvatakse ainult vallassündide ja nimetajasse mitteabielus naisrahvastiku arv. Sündimuskordajaid väljendatakse tavaliselt promillides 1000 inimese kohta ning ajavahemikuks võetakse aasta.

Ühe lapse poliitika

Ühe lapse poliitikaks nimetatakse ülerahvastatust leevendavat pereplaneerimispoliitikat Hiina Rahvavabariigis, mis viidi ellu Hiina valitsuse poolt 1979. aastal ja mis kehtib tänapäevani. 1970ndate lõpupoolel elas Hiinas ligi veerand kogu maailma ...

Ülerahvastus

Mitte segi ajada ülerahvastusefektiga Ülerahvastus ehk ülerahvastatus ehk üleasustus on olukord, milles inimpopulatsiooni suurus või ealine struktuur ei võimalda selle ajajärgu sotsiaal-majanduslikes ja looduslikes tingimustes rahuldada kõigi ini ...

ÜRO globaalne ränderaamistik

ÜRO globaalne ränderaamistik on ÜRO õiguslikult mittesiduv raamdokument, mis väljendab liikmesriikide tahet leppida kokku rännet puudutavates üldistes põhimõtetes. Dokument keskendub seaduslikule rändele ning ebaseadusliku rände vähendamisele, su ...

X-põlvkond

X-põlvkond on vahel kasutatav nimetus põlvkonnale, kes on sündinud 1960. ja 1970. aastail pärast teise maailmasõja järgset beebibuumi. Terminit kasutas esimesena fotograaf Robert Capa 1950. aastate alguses, viidates noortele meestele ja naistele, ...

Y-põlvkond

Y-põlvkond on demograafiline rühm, mis järgneb X-põlvkonnale ehk generatsioonile X. Generatsioonil puuduvad konkreetsed algus- ja lõpukuupäevad. Uurijad ja kommentaatorid kasutavad sünniaastaid vahemikus alates 1980ndate algusaastad kuni 2000ndat ...

Futuroloogia

Futuroloogia ehk tuleviku-uuringud on interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, mis tegeleb võimalike, tõenäoliste, eelistatavate ja välditavate tulevikustsenaariumide analüüsimisega. On vaieldud, kas tuleviku-uuringute näol on tegu sotsiaal- või teh ...

Femtotehnoloogia

Femtotehnoloogia on mõiste, mille on kasutusele võtnud futuroloogid, kirjeldamaks hüpoteetilist tehnoloogiat, kus ainega manipuleerimine toimub femtomeetri suurusjärgus üksuste tasemel. Füüsikud on näiteks arutanud, kas ja millistel tingimustel t ...

Tulevikustsenaarium

Tulevikustsenaarium on võimalike tulevikusündmuste kirjeldus, mis lähtub eri vaatenurkadest minevikus toimunud ning olevikus ja tulevikus toimuvatele arengutele. Tulevikustsenaariumid jagatakse mitmeti, nt ennustavad inglise forecasting või tulet ...

Ajutee

Laine ajutee on teepikkus, mille laine läbib enne kaldale jõudmist. Ajutee mõistet kasutatakse peamiselt geograafias ja meteoroloogias, kõige sagedamini kalda erosiooni kirjeldamisel ja uurimisel. Ta on oluline ka piki randa liikuvates settevoolu ...

Alluviaaltasandik

Alluviaalrannikutasandik on madal ja tasane pinnavorm, mis on tekkinud jõesetete kogunemisega. Ülemjooksul suhtelised kiired ja kärestikulised jõed rahunevad alamjooksul ning pinnase osakesed, mida vesi endaga siiani kaasas kandis, hakkavad põhja ...

Animeeritud kaart

Animeeritud kaart ehk animakaart on dünaamiline kaart, mis kujutab mõne nähtuse muutust teatud dimensioonis. Enamasti kujutatakse muutustust ajas ning tihti on ajaline skaala kiirenduse või aeglustusega. Lihtsamal kujul koosnevad animeeritud kaar ...

Eikellegimaa

Joseph E. Persico, Eleventh Month, Eleventh Day, Eleventh Hour: Armistice Day, 1918 World War I and Its Violent Climax, Random House, 2005, ISBN 0-375-76045-8. Julie Coleman, A History of Cant and Slang Dictionaries, vol. 3, Oxford University Pre ...

Geograafiline asend

Geograafiline asend on mingi koha asukoht maakeral tinglike joonte suhtes. Geograafilist asendit kirjeldatakse tavaliselt geograafiliste koordinaatide, ilmakaarte ja naabrussuhete kaudu.

Geograafiline objekt

Geograafiline objekt on kindla asukohaga looduslik või inimtegevusega loodud ehk inimtekkeline objekt. Geograafiliste objektide ruumilise paiknemise kirjeldamine ja analüüs ning seaduspärasuste otsimine on üks geograafia ülesandeid.

Geoidi mudel

Geoidi mudel on mudel, mis arvutab geoidi pindala etteantud alal, toetudes referentsüsteemidele. Geoidi mudel võimaldab geodeetilised kõrgused ümber arvutada normaalkõrgusteks. Seega saab enamikus rakendustes nivelleerimise tehnika asendada kõrgu ...

Geoturundus

Geoturundus on geograafiliste teadmiste ja meetodite rakendamine turunduses. Geoturunduslikus uuringus kasutatakse geograafilisi parameetreid ja meetodeid andmekogumiseks, analüüsiks ja presenteerimiseks. Geoturunduslik lähenemine on oluline ette ...

Kivikülv

Kivikülviks nimetatakse mandrijää sulamisest mahajäänud rohkete rändkividega kaetud maa-ala. Eesti tähetepanuväärseimad kivikülvid asuvad rannikualadel.

Lang

Lang on kahe maa- või veepinnapunkti kõrgusvahe ja nende punktide vahelise kauguse suhe. Tavaliselt avaldatakse see promillides või kümnendmurruna. Nt hüdroloogias räägitakse sageli mõistest jõe lang.

Lähis-Arktika

Lähis-Arktika on piirkond põhjapoolkeral Arktikast lõuna pool. Hõlmab suure osa Alaskast ja Kanadast, Gröönimaa lõunaosa, Skandinaavia põhjaosa, Siberi, Mongoolia põhjaosa ja Hiina Heilongjiangi provintsi. Üldiselt paikneb Lähis-Arktika piirkond ...

Lähisekvatoriaalsed hõrendikud

Lähisekvatoriaalne hõrendik on savannitüüp. Sellel on valdavalt looduskeskkonda säilitav tähtsus, kasutatakse sealseid madala tootlikkusega jändrikke puid kütteks. Pikema vihmaperioodiga lähisekvatoriaalses kliimavöötmes kasvavad metsad sarnaneva ...

Põhi-Lõuna

Põhi-Lõuna on termin, mis osutab ühele kõige kestvamale bipolaarsele jaotusele tänapäevases globaalses süsteemis. Nn Brandti raport 1980 "Põhi-Lõuna" viitas elujärje erinevustele vaeste ja rikaste riikide vahel ja vastandus üksnes Läänt Idast eri ...

Regionaalgeograafia

Regionaalgeograafia on geograafia haru, mis tegeleb teatava piirkonna kohta käiva geograafilise teabe hankimise, korrastamise ja esitamisega praktilise ja teadustegevuse tarbeks. Regionaalgeograafia püüab seletada inimtegevuse kohalikke iseärasus ...

Regionaalne innovatsioonisüsteem

Regionaalne innovatsioonisüsteem on kontseptsioon edendamaks innovatsiooniprotsessi ja tehnoloogilist arengut. Selle kohaselt on regioon keskseks mõisteks tehnoloogia ja innovatsiooni arendamise uurimisel. Märksõnaks on ühine õppimisprotsess, mil ...

Silm (geograafia)

Silm on kitsas karide- või madalikevaheline laevatatav veeala mõnedes Eesti rannikupiirkondade kohalikus keeles. Silmad on näiteks Püssirahusilm, Kirisilm.

Sügavus

Sügavus on mingi objekti põhja kaugus selle pealispinnast; enamasti mõõdetakse sügavust mingis konkreetses punktis. Teatud mõttes on sügavus kõrguse vastand: kui kõrgust mõõdetakse nulltasandist ülespoole, siis sügavust allapoole. Mõnes konteksti ...

Tagamaa

Tagamaa on geograafiline mõiste linna või muud linnalist asulat ümbritseva territooriumi tähistamiseks. Tagamaa ja linn, mida see ümbritseb, on enamasti omavahel tugevas majanduslikus seoses. OECD defineerib linna tagamaana linna ümbritsevaid oma ...

Uustööstusmaad

Uustööstusmaad on kiiresti industrialiseeruvad arengumaad, kus tööstustootmise osakaal SKT-s on kiiresti kasvanud ja millel on tööstusmaadele iseloomulik hõivestruktuur. Uustööstusmaad on keskmisest jõukamad riigid. Neis riikides on odav tööjõud ...