ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 235

Informaatika

Informaatika ehk arvutiteadus on info struktuuri, hankimist, töötlemist ja esitamist käsitlev teaduse ning tehnika haru. Informaatikat seostatakse tänapäeval eeskätt arvutitega.

Aarsus

Aarsus on matemaatikas tehte operandide arv, funktsiooni või operaatori argumentide arv. Funktsiooni aarsusega n ehk n -aarset funktsiooni nimetatakse ka n muutuja funktsiooniks. Et seost saab vaadelda funktsioonina, mille väärtusteks on tõeväärt ...

Abstraktne interpretatsioon

Abstraktne interpretatsioon on informaatika teooria arvutiprogrammide semantika korrektseks lähendamiseks, põhinedes monotoonsetel funktsioonidel üle osaliselt järjestatud hulkade, eelkõige võrede. Seda võib vaadelda kui arvutiprogrammi osalist t ...

Akendussüsteem

Akendussüsteem on süsteem arvuti graafikakuvari ressursside ühiskasutuseks mitme rakenduse vahel. Iga rakenduse jaoks eraldi akna kasutamine võimaldab suhelda kõigi rakendustega, ilma et neid oleks vaja iga kord uuesti käivitada. X Window System ...

Alglaadur

Alglaadur on lühike arvutiprogramm, mis laadib tegeliku laaduri ehk programmi, mis omakorda laadib operatsioonisüsteemi või rakenduse. Alglaadur on programm, mis laaditakse baasvahetussüsteemi abil. Sellest on tuletatud ka verb boot eesti k buuti ...

Andmehõive

Andmehõive on andmete kogumine andmehõivesüsteemi kuuluvatest seadmetest. Enamasti on andmehõive puhul tegemist mõõtesüsteemiga, kus toimub mõõteandmete kogumine süsteemi kuuluvatelt anduritelt. Koguda võidakse aga ka binaarseid andmeid näiteks s ...

Andmete pakkimine

Andmete pakkimine on informaatikas andmete mahu vähendamine. Andmete pakkimine vähendab andmete edastamise ja salvestamise kulusid. Andmeid tihendatakse kindla reeglistiku alusel digitaalsignaaliks kodeerimise teel, misläbi andmete maht väheneb. ...

Andmete varundamine

Andmete varundamine ehk andmevarundus on andmetest varukoopiate tegemine, et võimaldada hilisem andmete taastamine. Tähtsatest andmetest soovitatakse teha koopiaid välisele andmekandjale, mis ei ole seotud originaalandmeid sisaldava arvutiga. Var ...

Andmeturve

Andmeturve on kõik aspektid, mis on seotud andmete või andmetöötlusvahendite konfidentsiaalsuse, tervikluse, käideldavuse, mitteäraütlemise, aruandluse, autentsuse ja usaldusväärsuse pidamisega.

Arvutikeel

Arvutikeel on keel, mida kasutavad arvutid või mida kasutatakse seoses arvutitega. Sageli kasutatakse sõna "arvutikeel" programmeerimiskeele sünonüümina, ent arvutikeel ei pruugi olla programmeerimiskeel. Näiteks arvutikeeled HTML, CSS ja SVG pol ...

Arvutisimulatsioon

Arvutisimulatsiooniks nimetatakse simulatsiooni, mille eesmärgiks on matkida mingi uuritava süsteemi käitumist ning mille simuleerimine toimub kas ühes arvutis või koguni terves arvutite võrgus. Tänapäeval on arvutisimulatsioonid muutunud väga tä ...

Arvutisuhtlus

Arvutisuhtlus on defineeritud kui iga suhtlus, mis toimub kahe või enama elektroonilise seadme kaasabil. Kuigi arvutisuhtlus on traditsiooniliselt viidanud suhtlusele, mis toimub läbi arvuti vahendatud formaadi, siis sellega on viidatud ka teiste ...

Arvutusteadus

Arvutusteadus on kiiresti arenev multidistsiplinaarne teadusharu, mis kasutab arenenud arvutusvõimekusi keerulistest ülesannetest arusaamiseks ja nende lahendamiseks. See on teadusala, mis hõlmab mitmeid teadusharusid, aga mille keskmeks on mudel ...

Blockstack

Blockstack märgib nii avatud lähtekoodiga detsentraliseeritud andmetöötlusplatvormi kui ka ettevõtet, mis arendab selle aluseks olevat tarkvara. Eestikeelne vaste sellele sõnale puudub, kuid selleks võiks olla näiteks "plokikogum". Blockstacki te ...

Churchi tees

Churchi tees on hüpotees, mis väidab, et kõiki võimalikke arvutusi saab läbi viia arvuti algoritmide abil. Iga algoritmiliselt arvutatav funktsioon on Turingi mõttes arvutatav. Hüpoteesi käis esmakordselt välja Stephen C. Kleene aastal 1943, kuid ...

Defragmentimine

Defragmentimine on protsess, mis vähendab failide killustatust kõvakettal. Seda tehakse füüsiliselt andmete ümbertõstmisel andmekandjal. Samuti üritatakse defragmentimisel tekitada üht või mitut suuremat vaba ala, kuhu tulevasi andmeid kirjutada. ...

Detsentraliseeritud andmetöötlusplatvorm

Detsentraliseeritud andmetöötlusplatvorm tähendab informatsiooni töötlemiseks vajaliku riist- ja tarkvara kohalikku kasutust. See on vastupidine tehnoloogiline lahendus tsentraliseeritud andmetöötlusele, mis toimub ühes asukohas, s.t serveris või ...

Folding@home

Folding home on vabatahtlikkusel põhinev hajusarvutuse projekt, mis loodi molekulaardünaamika uuringuteks ja mille eesmärk on aidata teadlastel välja töötada uusi vahendeid haiguste raviks. See kasutab projektiga liitunud personaalarvutite keskpr ...

Infootsing

Infootsing on toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud andmetest informatsiooni saamiseks etteantud teemal. Infootsing üldises tähenduses on informatsiooni hankimine mistahes viisil mingi probleemi lahendamiseks, otsuse vastuvõtmiseks või m ...

Informatsiooniteooria

Informatsiooniteooria on matemaatika haru, mis tegeleb informatsiooni kvantifitseerimisega. Informatsiooniteooriasse kuuluvad näiteks informatsiooni entroopia, kommunikatsioonisüsteemid, krüptograafia, andmete pakkimine, veakorrektsioon jne. Info ...

Infoturbe põhimõisted

Infoturbe põhimõisteteks ehk põhikomponentideks on käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Inglise keeles kannab mainitud kolmik terminite esitähtede põhjal nimetust CIA triad. Mõned, eriti militaarvaldkonna allikad nimetavad põhimõistena ka ...

Infovajadus

Infoteadlane Nicholas Belkin on öelnud: "Infovajadus on lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi.”

Infoväsimuse sündroom

Infoväsimuse sündroom või info ülekülluse sündroom on haigus, mis tekib infoülekülluse tagajärjel. Infoüleküllus on põhjustatud liigsest seotusest meedia, tehnoloogia ja informatsiooniga.

Kadudeta pakkimine

Kadudeta pakkimine on klass andmete pakkimise algoritme, mis võimaldab kokkupakitud andmetest algandmeid täpselt taastada. Seevastu kadudega pakkimine võimaldab ainult andmete ligilähedast rekonstrueerimist, kuigi see tavaliselt parandab tihendus ...

Klasteranalüüs

Klasteranalüüs on informaatikas objektide klastriteks rühmitamise ehk klasterdamise moodus. Klasterdamine toimub objektide vahelist "kaugust", "lähedust" või "sarnasust" iseloomustavate parameetrite alusel. Klasteranalüüs on mitmemõõtmeline. Klas ...

Kolmogorovi keerukus

Kolmogorovi keerukus väljendab lõpliku bitijada genereerimise algoritmilist keerukust. See põhineb arusaamal, et mõnede asjade puhul on lõpptulemusest märgatavalt lihtsam ära kirjeldada selle saavutamiseks vajalikke reegleid. See on nimetatud ven ...

Konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsus on üks infoturbe kolmest põhimõistest. AKIT vahendab konfidentsiaalsuse definitsioonid: ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt: teabe omadus olla kättesaamatu või paljastamatu volitamata isikutele, olemitele või protsessidele ISO/IEC ...

Kontrollkood

Kontrollkood on arvutivõrgus ülekandevigade avastamiseks ja parandamiseks mõeldud kood. Andmete saatmisel võib neis tekkida vigu. Seetõttu on oluline kontrolli võimalus. Selleks on võimalus andmete juurde lisada kontrollkoodina lisabitte, mille p ...

Kontrollsumma

Kontrollsumma on informaatikas andmete tervikluse kontrollimiseks kasutatava algoritmi väljund. Kontrollsumma saadakse kontrollsumma algoritmi rakendamisel kindlale andmehulgale. Kui pärast andmete edastamist kontrollsumma klapib esialgsete andme ...

Käideldavus

Käideldavus on üks kolmest infoturbe põhimõistest. Käideldavus osutab, kas infosüsteem töötab ning/või kas andmed on kättesaadavad. AKIT vahendab käideldavuse ametliku definitsiooni: ISO 7498, ISO/IEC 27000 jt: omadus olla volitatud olemi nõudel ...

Käsk (informaatika)

Käsk on arvutile edastatav instruktsioon mingi ülesande täitmiseks. Käsu annab tavaliselt kasutaja. Käsku võib edastada kas käsurealt või graafilise kasutajaliidese kaudu. Käsu vorm võib olla ükskõik mis keelne – see sõltub programmi kujundusest. ...

Küberhügieen

Küberhügieen on käitumiste ja võtete jada kasutamisel loodud olukord, kus on hoolikalt läbi mõeldud nii inimese enda andmete kui ka asutuse või organisatsiooni andmete kaitsmine – seda võib vaadelda kui käitumismallide ja võtete kogumit, mille ab ...

Kümnendkorrektsioon

Kümnendkorrektsioon on operatsioon, mida tehakse kahendarvudega, et tulemus viia kahend-kümnendkoodi. Kümnendkorrektsiooni tulemusel viiakse kõik arvuti mälus oleva kümnendarvu kohad vahemikku 0.9. Kümnendkorrektsiooni tehakse näiteks pärast kahe ...

Latentsusaeg

Latentsusaeg, latentsus või ka peitaeg on informaatikas mis tahes viibe või ooteaeg, mis pikendab tegelikku või eeldatavat reaktsiooniaega üle soovitava aja. Latentsusaeg on latentsuse kestus, sealhulgas süsteemi reaktsiooni hilistus. Näiteks: pa ...

Liides

Liides on kahe seadme, arvutiprogrammi või seadme ja inimese vaheline vahelüli, mis hõlbustab nende koostööd. Informaatikas on mitmeid liidesetüüpe, näiteks digitaalne visuaalne kasutajaliides, DVI Digital Visual Interface; rakendusliides ehk pro ...

Lõhnav kood

Lõhnav kood on programmeerimises tunnus programmi lähtekoodis, mis viitab võimalikule sügavamale probleemile koodis. Lõhnav kood on puuduliku tarkvara disaini ja tarkvara kirjutamise käigus tehtud halbade otsuste tulemus. Lõhnava koodi tunnused v ...

Lõim (informaatika)

Lõimed on informaatikas operatsioonisüsteemi või arvutiprogrammi omadus jaotuda mitmeks protsessiks, mis eeldab, et protsess operatsioonisüsteemis võib koosneda mitmest striimist, mis täidetakse paralleelselt. Mitmelõimelisuse puhul luuakse üldju ...

Magnetsüdamikmälu

Magnetsüdamikmälu on mälu tüüp, kus info on kodeeritud magnetsüdamiku magnetvälja suunalisuse kaudu: üks suund esindab seisundit 1 ja teine seisundit 0. Toroidikujulised südamikud on mäluseadmesse paigutatud regulaarse võrena ning tüüpiline magne ...

Meditsiiniinfomaatika

Meditsiiniinformaatika on informaatika, mida rakendatakse meditsiinivaldkonnas patsientide tervishoiuinformatsiooni kasutamiseks ja käitlemiseks. See on multidistsiplinaarne ala, mis kasutab tervishoiuinfotehnoloogiat tervishoiu kvaliteedi, tõhus ...

Meltdown

Meltdown on riistvaraline turvanõrkus, mis mõjutab Intel x86, IBM POWER ja mõnesid ARM-arhitektuuril põhinevaid protsessoreid. See võimaldab pahatahtlikul rakendusel lugeda kogu arvuti operatiivmälu, isegi kui tal ei ole vastavaid õiguseid selle ...

Metaandmed

Metaandmed on mingeid andmeid kirjeldavad andmed ehk nii-öelda andmed andmete kohta. Tavaliseks näiteks on raamatukogu kataloogikaart, mis sisaldab andmeid raamatu sisu ja asukoha kohta. Failide puhul võivad metaandmeteks olla faili autor, loomis ...

Mitmeplatvormne

Termin mitmeplatvormne märgib tarkvara või funktsionaalsuse sõltumatust riist- ja tarkvaraplatvormist. Mitmeplatvormseks nimetatakse meetodit, funktsionaalsust või tarkvara, mille tarkvara disain arvestab riist ja tarkvara ökosüsteemide vaheliste ...

Multipleksimine

Multipleksimine on mitme signaali või teabevoo viimine sellisele kujule, et neid on võimalik samaaegselt edastada ühel signaalikandjal üheainsa liitsignaalina. Selle liitsignaali üksteisest eraldamisest nimetatakse demultipleksimiseks. Veebitehno ...

Muutuja (informaatika)

Muutuja on informaatikas koht mälus, mis hoiab väärtusi. Sõltuvalt programmeerimiskeelest, võib olla vajadus muutujate kasutamiseks need eeldeklareerida ja initsialiseerida. Väärtused võivad sisaldada sisu viita sisule Harjumusepäraselt kasutatak ...

Nimeruum

Nimeruum on nimetamiskokkuleppe järgi nimede kasutus informaatikarakendustes, näiteks arvutinimed, domeeninimed, nimeruum andmebaasis, näiteks MediaWikis jne.

Ontoloogia (informaatika)

Ontoloogia on informaatikas toimesüsteemi või ka üldisemalt mingi valdkonna jaoks oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega.

Paarsuskontroll

Paarsuskontroll on lihtsaim viis veakontrolliks andmevahetuses. Paketile lisatakse paarsusbitt nii, et väärtusega 1 bittide arv selles paketis pärast paarsusbiti lisamist oleks olenevalt kokkuleppest kas alati paaris või alati paaritu. Esimesel j ...

Pilditehnika

Pilditehnika ehk pildindus hõlmab võtteid ja vahendeid reaalsetest objektidest piltide loomiseks. Pilditehnika valdkonda kuuluvad foto-, filmi- ja videotehnika.

Plokiahel

Plokiahel on hajusandmebaas, mille andmete uuendamine toimub läbi matemaatilise konsensuse saavutamise algoritmi. Sisuliselt on see kasvav loend kirjetest ehk plokkidest, mis on krüptograafiat kasutades omavahel seotud. Iga plokk sisaldab eelmise ...

Polümorfism (informaatika)

Polümorfism on tehnika, mille puhul on võimalik kasutada sama koodi ja funktsioone erinevate andmetüüpidega, mille tulemuseks on rohkem üldised ning abstraktsed implementatsioonid. Polümorfismi võib esineda nii funktsioonide puhul kui ka andmetüü ...