ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239

Samasusteisendus

Samasusteisendus ehk ühikteisendus on teisendus 1 A: A → A, mis jätab iga A elemendi iseendaks, st 1 a = a {\displaystyle 1_{A}a=a} mis tahes a ∈ A korral. Samasusteisendus on hulga teisenduste monoidis ühikelemendiks.

Seotud vektor

Seotud vektor ehk vektor on sirge suunatud lõik, st lõik, mille puhul on kindlaks määratud, kumb selle otspunktidest on algus, kumb lõpp. Alguseks olevat punkti nimetatakse vektori alguspunktiks ehk rakenduspunktiks, lõpuks olevat punkti vektori ...

Skalaar

Skalaaride all mõistetakse matemaatikas arve või üldisemalt ringi elemente, mis osalevad skalaariga korrutamises. Viimaseks on tarvis algebralist struktuuri, kus skalaariga korrutamine on defineeritud. Levinuim näide sellisest struktuurist on vek ...

Sortimisalgoritm

Sortimisalgoritm on matemaatikas ja informaatikas algoritm loendi elementide paigutamiseks kindlasse järjekorda. Levinuimad järjestusviisid on numbriline ja tähestikuline järjekord. Sortimine on vajalik, et optimeerida teiste algoritmide näiteks ...

Stohhastiline planeerimine

Stohhastiline planeerimine uurib juhuslikest parameetritest sõltuvate ekstreemumülesannete lahendusmeetodeid ja teooriat. Sellistes ülesannetes pole sageli võimalik täpselt arvutada funktsioonide ja nende tuletiste väärtusi, neid suurusi saab vai ...

Suurus

Suuruse all mõistetakse tänapäeva matemaatikas ja loodusteaduses tavaliselt muutujat, mille mõeldavad väärtused on viidavad üksühesesse vastavusse reaalarvude hulgaga või reaalarvude n -korteežide hulgaga. Niimoodi mõistetud suuruse väärtusi saab ...

Sõelateooria

Sõelateooria kujutab enesest hulka arvuteooria üldisi meetodeid, mille eesmärk on loendada või realistlikumalt hinnata täisarvude sõelutud hulkade elementide arvu. Sõelutud hulga prototüübiks on mingist arvust X väiksemate algarvude hulk. Sõela p ...

Sõltumatu muutuja

Sõltumatu muutuja on muutuja, mis on mingi protsessi sisend või põhjus, või mida alles kontrollitakse, kas see on põhjus. Tihti vaadeldakse sõltumatut muutujat koos sõltuva muutujaga, kus eksperimentaator muudab sõltumatu muutuja väärtusi, et mõõ ...

Sõltuv muutuja

Sõltuv muutuja on muutuja, mis on mingi protsessi väljund või efekt, või mida alles kontrollitakse, kas see on väljund. Tihti vaadeldakse sõltuvat muutujat koos sõltumatu muutujaga, kus eksperimentaator muudab sõltumatut muutuja väärtusi, et mõõt ...

Sümmeetriline seos

Olgu R binaarne seos mingil hulgal A ning x, ja y hulga A mingid elemendid. Tähistame asjaolu, et x on y -ga seoses R, valemiga xRy. Seos R on sümmeetriline parajasti siis, kui ∀ x, y: x R y ⇒ y R x. {\displaystyle \forall x,y:xRy\Rightarrow yRx.}

Tasapinnaline ruum

Tasapinnaline ruum ehk kahemõõtmeline ruum on ruum tasandil või ruum, milles koordinaatide määramiseks on vaja kahte koordinaati. Tavaliselt kasutatakse koordinaatide nimedena tähti X ja Y, vastavate telgede nimedena X-telg ja Y-telg.

Tehe

Tehe ehk operatsioon on toiming, mis seab mingi kindla tulemuse kindlate eeskirjade järgi vastavusse ühe või enama matemaatilise objektiga. Üldistatult on tehe kujutus hulkade A 1., A n otsekorrutiselt A 1 × A 2 ×. × A n hulgale B. Kui n = 0, sii ...

Tensori järk

Tensori järk on tensori esitamiseks vajaliku massiivi mõõde. Skalaar on 0-järku tensor, sest tema suurus on ainus komponent, nii et teda saab esitada 0-mõõtmelise massiivina. Vektor on esimest järku tensor, sest teda saab koordinaatide abil esita ...

Tensorkorrutis

Vektorite, maatriksite, tensorite, vektorruumide, algebrate, topoloogiliste vektorruumide, moodulite vms tensorkorrutis on küll detailides erinevalt defineeritud, kuid on alati kõige üldisem bilineaarne kujutis. Mõnes kontekstis on tensorkorrutis ...

Transitiivsus

Transitiivsus on binaarse seose omadus, mis seisneb selles, et kui x on seoses y -ga ja y on omakorda seoses z -ga, siis on ka x seoses z -ga. Järjestusseosed ja ekvivalentsiseosed on definitsiooni järgi transitiivsed.

Trapetsvalem

Trapetsvalem ehk kvadratuurvalem on seos määratud integraali lähendamiseks. Määratud integraal lähendatav trapetsi pindalast ∫ a b f x d x ≈ b − a.} Integraal koosneb T n f {\displaystyle T^{n}f} ja E n f {\displaystyle E^{n}f} summast J f = ∫ a ...

Tõenäosus

Ladinakeelse termini probabilis millest pärineb ka mõiste ingliskeelne vaste probability esmakordset kasutamist on seostatud vanarooma riigimehe Ciceroga. Konkreetse terminina jõudis see tavakasutusse aga 6. sajandil seoses Rooma õiguse koguga "D ...

Täielik järjestus

Täielik järjestus hulgal H on selline lineaarne järjestus hulgal H, mille puhul iga hulga H mittetühi alamhulk omab vähimat elementi selle järjestuse suhtes. Hulka H koos täieliku järjestusega nimetatakse täielikult järjestatud hulgaks.

Ujukomaarv

Ujukomaarv või liikuva komaga arv on andmetüüp, mis on loodud esitamaks väga suuri ja väga väikseid arve, mida oleks ebaotstarbekas esitada täisarvudena. Ujukomaarv on paigutatav arvuti mällu kolme komponendi, märgi, arvu tüve ehk mantissi ja ast ...

Vastavus (matemaatika)

Vastavus on matemaatikas eeskiri, mille kohaselt hulga X igale elemendile x vastab hulga Y kindel element y või elementide kogum. Vastavust tähistatakse noole abil: näiteks x → {\displaystyle \to } y

Vektoralgebra

Matemaatikas ja lineaaralgebras viitab vektoralgebra algebralistele toimingutele vektorruumis. Kõige sagedamini viitab see operatsioonidele Eukleidese vektoritega.

Võre (matemaatika)

Võre on matemaatikas osaliselt järjestatud hulk, milles igal lõplikul mittetühjal alamhulgal on ülemraja ja alamraja. Termin "võre" tuleneb selliste osaliselt järjestatud hulkade Hasse diagrammide kujust.

Võrre

Võrre ehk proportsioon on tõene võrdus, mille mõlemad pooled on jagatised. a: b = c: d {\displaystyle a:b=c:d} a b = c d {\displaystyle {\frac {a}{b}}={\frac {c}{d}}} Muutujad a, b, c ja d on võrde liikmed. Muutujad ja d on võrde välisliikmed nin ...

Vähimruutude meetodi regulariseerimine

Vähimruutude meetodi regulariseerimine on vähimruutude meetodi lahendamine, kasutades regularisatsiooni, mis aitab kindlaid probleeme kitsendada, tehes nende lahendamise lihtsamaks ja täpsemaks. Regularisatsiooni eesmärk on lihtsustada regressioo ...

Ühisteguriteta arvud

Ühisteguriteta arvud on täisarvud A {\displaystyle A} ja B {\displaystyle B}, mille ainus ühistegur on arv 1. Sellest järeldub, et ükskõik milline algarv, mis jagub esimene täisarvu, ei jaga teise täisarvu. Täisarvud a {\displaystyle a} ja b {\di ...

Üksliige

Üksliige ehk monoom on: üheliikmeline polünoom, s.t muutujate naturaalarvuliste astmete ja konstantse kordaja korrutis a x 1 k 1 x 2 k 2 … x n k n. {\displaystyle ax_{1}^{k_{1}}x_{2}^{k_{2}}\ldots x_{n}^{k_{n}}.} avaldis, milles ei ole liitmise e ...

Meditsiin

Meditsiin ehk arstiteadus on rakendusbioloogia haru, mis tegeleb inimese tervise kaitse ja tugevdamise, haiguste, nende diagnoosimise, ennetamise, profülaktika ja raviga ning eluea pikendamisega. Meditsiiniteadus on interdistsiplinaarne, tuginede ...

Anamnees

Anamnees ehk haiguse eellugu on kas patsiendilt, haigelt, tema lähedastelt või saatjalt küsitlemise käigus kogutavad andmed haiguse arvatava alguse ja kulu kohta. Anamneesi alusel püüab arst patsiendile esialgse diagnoosi panna.

Lõikus (kirurgia)

Lõikus ehk operatsioon on kirurgiline toiming, mille käigus eemaldatakse haige kude või korvatakse õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju. Tuntud lõikused on näiteks keisrilõige, kaalulanguslõikus ja vasektoomia.

Bioanalüütik

Bioanalüütik on rakenduskõrgharidusega tervishoiu labori spetsialist, kes viib läbi laboratoorseid uuringuid. Bioanalüütiku kitsam kutsenimetus on laborant. Bioanalüütikute õpe toimub Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja kestab 3.5 aastat. Eesti ...

Brahhüteraapia

Brahhüteraapia ehk lähikiiritusravi ehk lühikese fookuskaugusega kiiritusravi on pahaloomuliste kasvajate vastane ravi. Protseduuri käigus viiakse radioaktiivne kiirgusallikas kasvajarakkude hävitamiseks kasvaja lähedale või sisse.

Cutasept F

Cutasept® F on desinfitseerimisvahend mikrobioloogilise aktiivsusega bakterite, seenhaiguste, tuberkuloosi, rotaviiruse ja viiruslike haiguste vastu, kaasaarvatud HBV, HIV, HCV. Värvitu vedelik. Kasutatakse eeskätt meditsiiniasutustes, apteegis k ...

Doonor

Doonor on isik, kes annetab vabatahtlikult oma rakke, kudesid või elundeid teistele isikutele, näiteks siirdamiseks. Doonor võib olla kas elusdoonor või kadaverdoonor. Sageli mõeldakse doonori all vereannetajat ehk veredoonorit, ehkki doonor võib ...

Doos

Doos ehk ravimidoos ehk annus ehk ravimiannus on harilikult ühekordseks kasutamiseks määratav kindel kogus ravimit. Saab eristada letaalset ehk surmavat doosi, maksimaalset ja minimaalset doosi vastavalt suurim ja vähim soovitatav, toksilist doos ...

Droog

Droog on mitmes sellises teaduses nagu farmaatsia, farmakognoosia, meditsiin jt kasutatav mõiste, millel on igale teadusharule vastav tähendus. Droogid liigitatakse: taimseteks droogideks – juured, juurikad, mugulad, ürdid, lehed, õied, õisikud, ...

E-tervis

E-tervis on mõiste, millega tähistatakse üldisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid vahendeid haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks, raviks ja seireks ning tervise säilitamiseks ja elulaadi kujundamiseks.

Elumus

Elumus on ajavahemik, mille raskelt haige võib kas ravimite ja/või ravimeetodite, elundi transplantatsiooni või muude meditsiinivõtete rakendamisega juurde võita elueapikendusena võrreldes statistiliste analüüside põhjal prognoositud eluea pikkus ...

Elustamine

Elustamine ehk resustsitatsioon on tegevuste ja võtete kompleks, mille eesmärgiks on surnud inimese elu taastamine. Elustamisvõtted jaotatakse tinglikult esmaabi võteteks ning põhilisteks ja spetsiaalseteks elustamisvõteteks.

Epidemioloogia

Epidemioloogia on teadusharu, mis uurib mingil piiritletud rühmal esinevate haiguste esinemist ning neid nähtusi esilekutsunud mõjureid. Epidemioloogid hindavad näiteks haiguste esinemise sagedust ja levikut ning riskitegureid.

Ergoteraapia

Ergoteraapia on osa kliinilisest meditsiinist, mis tegeleb haiguse või trauma tõttu oma liikumis- või koordineerimisvõimet kaotanud inimeste aktiivsuse hinnangu, arengu ja taastamisega. Ergoteraapiat kasutatakse pediaatrias, neuroloogias ja neuro ...

Etioloogia

Etioloogia ehk haigusepõhjuseõpetus on meditsiinis ja veterinaarias õpetus haiguste tekkepõhjustest. Mingi haiguse etioloogiaks nimetatakse selle haigust põhjustanud tegurite kogumit. Haiguste tekkepõhjused võivad olla: monoetioloogilised – konkr ...

Fistul

Fistul ehk uuris on patoloogiline kitsas kanal, mis ühendab kahte õõnt või haiguskollet kehapinnaga või mõne teise elundiga.

Foucault kardiograafia

Foucault kardiograafia on mitteinvasiivne impedantsmeetod inimese südame mehaaniliste protsesside uurimiseks. See põhineb südamepiirkonna sondeerimisel raadiosageduslike pöörisvooludega, mis tekitatakse induktori vaheldusel magnetvälja abil. Pöör ...

Füsioloogiline lahus

Füsioloogiline lahus on koostise ja osmootse rõhu poolest vereplasmale lähedane vesilahus. Meditsiinilistel eesmärkidel kasutatakse sageli 0.85–0.90%-list naatriumkloriidilahust. Kasutatud on ka teise koostisega füsioloogilisi lahuseid, nt Ringer ...

Füsioteraapia

Füsioteraapia on meditsiini haru, mis ravimiseks kasutab füüsikaliste tegurite mõju, kehalisi harjutusi ja massaaži. Füsioteraapiaga tegelev spetsialist on füsioterapeut.

Füsioterapeut

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes taastab või säilitab kliendi häiritud liikumis- ja tegevusvõimet. Tema tööülesanded on kliendi funktsionaalsete võimete hindamine ja parandamine, kliendi nõustamine, töö dokumenteerimine ning abivahen ...

Haigestumus

Haigestumus ehk morbiditeet on haigusjuhtumite arv elanike arvu kohta teatud ajavahemikul, haigestumise sagedus. Seda ei tasu sassi ajada suremusega, millega väljendatakse surmajuhtude suhtelist hulka rahvastikus, ega ka surmavusmääraga, millega ...

Haigla

Haigla on asutus haigete statsionaarseks ravimiseks. Haiglas töötab sellekohase väljaõppe saanud personal. Kõige tuntum haigla tüüp on üldhaigla, millel on ka erakorralise meditsiini osakond. Piirkonnahaigla on tavaliselt oma teeninduspiirkonnas ...

Hiina meditsiin

Hiina klassikaline meditsiin ja yi meditsiin) on meditsiin, mille alged on religioos-šamanistlikus kultuuris ning mille teadmused ja oskused süstematiseeriti terviklikuks süsteemiks vormarvuõpetuse abil. Oma klassikalisel kujul on see tihedalt se ...

Hormoonravi

Hormoonravi on hormoonide kasutamine ravieesmärkidel. Näiteks ravitakse hormoonidega mitmeid kasvajaid ja nahahaigusi. Hormoonravimeid on mitmes vormis: kreemid, salvid, süstid ja tabletid.