ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 246

Statistilise testi võimsus

Statistilise testi võimsus või lihtsalt testi võimsus näitab antud testi võimet lükata tagasi mittekehtiv nullhüpotees. Lihtsustatult näitab testi võimsus, kui suure tõenäosega antud test tuvastab gruppidevahelise erinevuse, juhul kui see erinevu ...

Struktuurdiagramm

Struktuurdiagramm on diagrammi tüüp, mille abil saab millegi koostist iseloomustada. Selleks kasutatakse sektordiagrammi, kastidiagrammi või osadeks jaotatud tulpdiagrammi.

Surmavusmäär

Mitte segi ajada suremusega. Mitte segi ajada haigestumusega. Surmavusmäär ehk letaalsus ehk surmavuskordaja ehk letaalsuskordaja ehk letaalsusrisk ehk fataalsuskordaja on koefitsient, millega väljendatakse elusorganismi surmaga lõppenud haigestu ...

T-test

Matemaatilises statistikas nimetatakse t -testiks ehk Studenti t -testiks Studenti t -jaotusega statistilise kriteeriumiga statistilisi teste, eriti keskmiste vahe ühe valimi t -testi ja kahe valimi t -testi.

Tabel

Tabel on andmete esitamise süsteemne viis. Iga tabel koosneb horisontaalsuunalistest ridadest ja vertikaalsuunalistest veergudest, mille ristumiskohtades moodustuvad lahtrid. Tabeli analüüsides tuleb arvestada: tabeli pealkirja; näitajate huvipak ...

Tihedusfunktsioon

Tihedusfunktsioon on tõenäosusteoorias pideva juhusliku suuruse jaotuse iseloomustaja, jaotusfunktsiooni tuletis. Juhusliku suuruse tõenäosus paikneda lõigul on võrdeline pindalaga, mis jääb tihedusfunktsiooni kõvera, horisontaaltelje ning lõigu ...

Tsentraalne piirteoreem

Tsentraalne piirteoreem on oluline teoreem statistikas ja tõenäosusteoorias, mille järgi küllalt suure valimi mahu n {\displaystyle n} korral alluvad valimite keskmised x ¯ {\displaystyle {\overline {x}}} normaaljaotusele keskväärtusega μ {\displ ...

Täpsus ja kordustäpsus

Täpsus on süstemaatiliste vigade kogum. Kordustäpsus on juhuslike vigade kogum. ISO definitsiooni järgi on süstemaatiliste vigade kogum õigsus, juhuslike vigade kogum kordustäpsus. Täpsus on kombinatsioon õigsusest ja kordustäpsusest.

Valiidsus

Testi valiidsus ehk kehtivus näitab, kas test mõõdab seda omadust, mida me mõõta tahame, st kas test täidab oma otstarvet. Valiidsuse määramiseks võrreldakse testi tulemusi mingil muul viisil mõõdetutega. Kõige lihtsam on võrdluseks kasutada järj ...

Variatsioonikordaja

Variatsioonikordaja on hajuvusmõõt, mis seisneb kogumi standardhälbe ja keskväärtuse suhtes. Variatsioonikordaja on ühikuta suurus ja ta esitatakse tavaliselt protsentides. Variatsioonikordajat kasutatakse tavaliselt siis, kui on vaja kahe kogumi ...

Võrdlusdiagramm

Võrdlusdiagramm on diagrammi tüüp, mille abil saab võrrelda kahe või enama nähtuse mahtu. Suuruste võrdlemisel joonistatakse tulp-, joon- või lintdiagramm.

Vähima olulise erinevuse test

Vähima olulise erinevuse test ehk LSD-test ehk Fisheri LSD test on R. A. Fisheri välja töötatud post-hoc test gruppide vaheliste erinevuste leidmiseks, mida kasutatakse, kui dispersioonanalüüsil on nullhüpotees gruppide võrdsete keskmise kohta üm ...

Vähimruutude meetod

Vähimruutude meetod on laialt levinud meetod regressioonanalüüsis, kus muutujate vahelise funktsionaalse sõltuvuse hindamiseks minimeeritakse regressioonijääkide ruutude summat. Seega on vähimruutude meetodis funktsionaalse sõltuvuse määramiseks ...

Worldometer

Worldometer on erinevates teemavaldkondades loendureid ja statistikateenuseid pakkuv 29. jaanuaril 2008 käivitatud veebisait, mille omanik ja käitaja on Dadax.

Ühemõõtmeline regressioon

Statistikas on ühemõõtmeline regressioon ehk ühe tunnusega regressioon ehk lihtne lineaarne regressioon regressioonimudel, kus normaaljaotusega tunnust kirjeldatakse ühe pideva tunnuse kaudu.

Üldkogum

Üldkogum on statistikas looduse või ühiskonna või objektide hulk, mille kohta soovitakse teha järeldusi teda esindava valimi ehk väljavõtukogumi põhjal. Valimit, mis langeb kokku üldkogumiga, nimetatakse kõikseks valimiks.

Ülekande entroopia

Ülekande entroopia on mitteparameetrilises statistikas kahe juhusliku protsessi asümmeetrilise infovahetuse suurus. Ülekande entroopia abil kirjeldatakse kahe objekti infovahetust ka näiteks neuroteaduses ja majandusteaduses.

Komandanditund

Komandanditund ehk keelutund on asula avalikus ruumis ilma eriloata viibimise keeld, mis kehtib teatud kellaaegadel.

Hüsterees

Hüsterees on süsteemi või keha omadus, mis aeglustab süsteemi muutumist või takistab selle ennistumist esialgsesse olekusse. Sel juhul ei sõltu süsteemi väljundsuurus mitte ainult sisendsuurusest, vaid ka selle eelnenud olekust. Niisugust nähtuse ...

Komplekssüsteem

Komplekssüsteem on süsteem, mis koosneb mitmest osast või alamsüsteemist, mis interakteeruvad omavahel mittelineaarselt. Komplekssüsteemidele on iseloomulik, et süsteemi kui terviku käitumine erineb kvalitatiivselt tema osade käitumisest. Komplek ...

Lamedus (juhtimissüsteemide teooria)

Lamedus on süsteemiteoorias juhtimissüsteemide omadus, mis üldistab lineaarsete süsteemide juhitavuse omadust. Niisugust juhtimissüsteemi, millel on lameduse omadus nimetatakse lamedaks juhtimissüsteemiks. Lameduse omadus garanteerib, et juhtimis ...

Meetmed

Meetmed on abinõud, mida rakendatakse ehk võetakse tarvitusele mingi soovitud tulemuse saavutamiseks või soovimatu ärahoidmiseks. Omavahel seotud meetmete kogumit nimetatakse meetmestikuks.

Metasüsteem

Metasüsteem ehk süsteemide süsteem on süsteemiteoorias süsteem, mille abil saab analüüsida, kirjeldada, üldistada ja modelleerida teisi süsteeme. Metasüsteemi kirjeldavat mudelit nimetatakse metamudeliks. Matemaatikas kasutatakse metasüsteemi mõi ...

Uralistika

Uralistika on teadusharu, mis uurib uurali rahvaid ja keeli. Uralistika jaguneb fennougristikaks, mis uurib soome-ugri rahvaid ja keeli, ning samojedistikaks, mis uurib samojeedi rahvaid ja keeli. Tuntuimate uralistikaväljaannete hulka kuulub Ees ...

Ameerika Semiootika Selts

Ameerika Semiootika Selts on semiootikute erialaselts Põhja-Ameerikas. Selts asutati aastal 1975. Selts annab välja ajakirja The American Journal of Semiotics. Selts kasutab oma sümbolina caduceus t, tõlgendades seda kui märgi märki.

CERN

CERN ehk Euroopa Tuumauuringute Keskus on rahvusvaheline organisatsioon, mis haldab maailma suurimat osakestefüüsika laborit. CERN asutati 1954. aastal. Keskus asub Genfi äärelinnas Prantsusmaa ja Šveitsi piiril. Organisatsioonil on 23 liikmesrii ...

Commission Internationale dHistoire et dEtudes du Christianisme

Commission Internationale dHistoire et dEtudes du Christianisme on 1952. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab kristluse ajalugu uurivate aja- ja kirikuloolaste kohalikke ühendusi. CIHEC on katusorganisatsioon, millesse kuulu ...

Euroopa akadeemiate ühendus ALLEA

Euroopa akadeemiate ühendus ALLEA, ka Euroopa teaduste akadeemiate föderatsioon, akronüüm ALLEA, on Euroopa Nõukogu regiooni riikide teadusakadeemiaid ühendav rahvusvaheline assotsiatsioon. Regioonivälistest riikidest kuulub ühendusse Iisraeli te ...

Nordic Association for Semiotic Studies

Nordic Association for Semiotic Studies on Põhja-Euroopa maade semiootikute akadeemiline ühing. Selts on asutatud aastal 1987. Ühing haarab ka Eestit. Seltsi esimene president oli Dinda Gorlée. Seltsi praegune president on alates 2011. aastast Lu ...

Rahvusvaheline Akadeemiate Liit

Rahvusvaheline Akadeemiate Liit, akronüüm UAI, on humanitaar- ja sotsiaalteadustega tegelevaid teadusakadeemiaid ühendav rahvusvaheline föderatsioon. Rahvusvahelise Akadeemiate Liidu eesmärgiks on arendada ühisuuringuid sealhulgas ühisprojekte ja ...

Rahvusvaheline Astronoomiaunioon

Rahvusvaheline Astronoomiaunioon on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab kutselisi astronoome üle maailma. IAU asutati 1919. aastal. Organisatsiooni peamisteks tegevusaladeks on astronoomia kui teaduse propageerimine ja koordineerimine. Ast ...

Rahvusvaheline Semiootika Assotsiatsioon

Rahvusvaheline Semiootika Assotsiatsioon on 1969. aastal loodud ülemaailmne semiootikute ühing. Ühingu asutajaliikmete seas olid Algirdas Julien Greimas, Roman Jakobson, Julia Kristeva, Émile Benveniste, André Martinet, Roland Barthes, Umberto Ec ...

Nino Ananiašvili

Nino Ananiašvili on gruusia baleriin. Ta alustas oma balletiõpinguid aastal 1969 Thbilisis olles tegelenud iluuisutamisega, saades aastal 1973 Gruusia noorte meistriks. Aastal 1976 asus ta õppima Moskva balletikooli, kus tema õpetajaks oli Natalj ...

Hayley Jean Blackburn

Hayley Jean Blackburn on Vanemuise balletiartist alates 2005. aastast. 2005. aastal lõpetas ta Briti Kuningliku Balletikooli, tema õpetajateks on olnud Age Oks, Darcy Bussell ja Antoinette Sibley. Vanemuise esibaleriinina on ta jätnud kahtlemata ...

Misty Copeland

Misty Danielle Copeland on Ameerika Ühendriikide balletitantsija. Ta alustas balletiõpinguid 13-aastasena Los Angeleses San Pedros. Aastal 2001 sai temast New Yorgi balletiteatri American Ballet Theatre tantsija, aastal 2007 soolotantsija. Juunis ...

Margot Fonteyn

Dame Margaret Evelyn de Arias, tuntud lavanime Margot Fonteyn järgi, oli inglise baleriin. Ta veetis kogu oma karjääri Kuninglikus Balletis tantsides.

Tantsulavastus

Tantsulavastus on lavastaja/koreograafi loodud teos, milles väljendatakse tundeid, elamusi ja suhtumist liigutuste ja pooside kaudu. Tantsulavastuse puhul toetub lavastaja elulisusele nähtusele ja kujutlusele, tuues publiku ette kunstilise kontse ...

Edward Albee

Edward Franklin Albee oli USA näitekirjanik. Tema tuntuim näidend on "Kes kardab Virginia Woolfi?" Whos Afraid of Virginia Woolf? ", 1962. See tegi ta maailmakuulsaks, eriti 1966 valminud ekraniseeringu tõttu, kus peaosi mängisid Elizabeth Taylor ...

Laurence Fishburne

Laurence Fishburne on Ameerika Ühendriikide näitleja, näitekirjanik, režissöör ja produtsent. Tema tuntumate rollide seas on Morpheus ulmefilmide triloogias "Matrix", Clean filmis "Apocalypse Now", Cowboy Curtis telesarjas "Pee-wees Playhouse", I ...

Joseph Heller

Joseph Heller oli ameerika satiirikirjanik, näitekirjanik ja lühijuttude autor. Helleri peateos on satiiriline romaan "Catch-22", mis käsitleb ameerika sõdurite käekäiku Teises maailmasõjas. Romaani nimi on saanud osaks ingliskeelsest fraseoloogi ...

Tony Kushner

Tony Kushner on mitmete auhindadega pärjatud USA näitekirjanik ja stsenarist. Tema tuntuimaks näidendiks on 1992. aastal valminud "Inglid Ameerikas", mille eest ta pärjati Pulitzeri preemiaga. Lisaks on ta koos Eric Rothiga kirjutanud stsenaarium ...

Arthur Laurents

Arthur Laurents oli Ameerika Ühendriikide näitekirjanik ja stsenarist. Arthur Laurents kirjutas libretod muusikalidele "West Side Story", "Gypsy", "Hallelujah, Baby!" ja "La Cage aux Folles". Samuti on ta filmi "West Sidei lugu" stsenaariumi auto ...

Thornton Wilder

Thornton Niven Wilder oli Ameerika Ühendriikide näite- ja romaanikirjanik. Ta võitis kolm Pulitzeri preemiat – 1927. aastal romaani "The Bridge of San Luis Rey" eest, 1938. aastal näidendi "Our Town" eest ja 1942. aastal näidendi "The Skin of Our ...

Tennessee Williams

Thomas Lanier Williams III oli 20. sajandi üks prominentsemaid USA näitekirjanikke. Nime "Tennessee" sai ta kolledžikaaslastelt oma lõunapärase aktsendi tõttu, samuti oli ta isa seotud Tennessee osariigiga. Aastatel 1948 ja 1955 võitis ta Pulitze ...

Pedro Calderón de la Barca

Pedro Calderón de la Barca, täisnimega Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, oli hispaania kirjanik, kes on tuntud eelkõige oma näidendite poolest. Calderón de la Barca kuulsaim näidend on "La vida es sueñ ...

Miguel de Cervantes

Don Miguel de Cervantes Saavedra oli Hispaania poeet ning romaani- ja näitekirjanik. Tema tuntuim teos on "Don Quijote", mis kuulub Lääne kirjanduse klassikasse ja kõigi aegade parimate ilukirjandusteoste hulka ning mida on peetud esimeseks moods ...

Federico García Lorca

Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, tuntud kui Federico García Lorca oli üks tähtsamaid 20. sajandi Hispaania luuletajaid ja näitekirjanikke, samuti luuletaja, teatrijuht, muusik ja graafik. Ta elas hispaania kirjanduse nn hõbeaja ...

Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl on norra luuletaja, proosakirjanik ja näitekirjanik. Tema läbimurderomaaniks oli På vei til en venn Teel sõbra poole; 2002, mille eest sai ta Brage auhinna. Aastal 2003 ilmus lühiromaan I fjor sommer ", mis tõlgiti aastal 2016 ...

Thorbjorn Egner

Thorbjorn Egner oli norra näitekirjanik, laulukirjutaja ja illustraator. Ta sai tuntuks eelkõige lasteraamatute, näidendite ja muusikalidega. Egner kasvas üles Oslo töölispiirkonnas Kampenis. Tuntuks sai ta 1950ndatel laste raadiosaates "Barnetim ...

Henrik Ibsen

"Keiser ja Kalilealane" "Kejser og Galilæer", 1873 "Väike Eyolf" "Lille Eyolf", 1894 "John Gabriel Borkman" 1896 "Brand" 1866 "Ostroti proua Inger" "Fru Inger til Osteraad", 1855 "Kangelaskalm" "Kjæmpehojen", 1850 "Noorte liit" "De unges Forbund" ...