ⓘ Eesti majandus

Eesti majandus

Eesti majandus on kõrge sissetulekuga turumajanduslik majandus Euroopa Liidu siseturul. Pärast taasiseseisvumist on Eesti majandusest saanud avatud tänapäevane teenindusmajandus, mille osaks on arenenud tehnoloogiaettevõtted. Ajalooliselt mängis majanduses suurt rolli põllumajandus ja vähene tootmine. Eesti kuulub Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD. Majandusvabaduse indeksi poolest on Eesti maailmas kuuendal kohal ja ELi riikide seas esimesel kohal.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on Eesti valitsusasutus, mis teostab riigivõimu majandus- ja sidevaldkonnas. Selle eesmärk on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise. Ministeeriumi juhivad alates 26. jaanuarist 2021 kaks ministrit: majandus- ja taristuminister ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.

Eesti NSV majandus

Eesti NSV majandus käsitleb Eesti NSV liiduvabariigi majanduselu. Eraettevõtete tegevus lõpetati Eesti NSVs 1947. aastaks. 1945–1945 toimus maareform, mille käigus jaotati ümber umbes 30 protsenti põllumajanduslikust maast. Pärast maareformi hakati ette valmistama põllumajanduse kollektiviseerimist. Viis esimest kolhoosi loodi 1947. aastal ja neist esimene 6. septembril Saaremaal Sakla külas. Kollektiviseerimise käigus toimus 1949. aastal märtsiküüditamine. Kogu majandusliku tegevuse kavandamine toimus viisaastakuplaanide alusel, mis lähtusid NSV Liidu üldistest plaanidest. Eriti hoogsalt ...

Eesti Omavalitsus

Eesti Omavalitsus oli teise maailmasõja ajal aastail 1941 kuni 1944 Saksa okupatsioonivägede poolt Eestis tsiviilvalitsemise teostamiseks moodustatud valitsus. Pikemalt artiklis Saksa okupatsioon Eestis 1941–1944

Sinine majandus

Sinine majandus on majanduskorralduse kontseptsioon, mida levitas Rooma Klubi oma aruandes 2009. aastal. See on looduse toimimisest inspireeritud tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamine majanduses, mis võimaldab katta inimeste põhivajadusi kohapeal olemasolevate ressursside abil, minimeerides heitmeid. Selle jätkusuutliku majanduse kontseptsiooni väljatöötaja on Gunter Pauli "Sinine majandus" ilmus raamatuna 2010. aastal. Eesti keeles ilmus tõlge selle kolmandast versioonist aastal 2018. Gunter Pauli on Belgia päritolu innovaatiline ettevõtja, üks taastava majanduse ja jätkusuutlikkuse vi ...

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus oli aastatel 1908–1940 tegutsenud ettevõte, mis kirjastas ja trükkis perioodilisi väljaandeid ja raamatuid. 1908. aastal, kui Päevalehe seisukord halvenes, asutati Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus. Asutamiskoosolekul osales 51 isikut, enamik neist olid tuntud avaliku elu tegelased, kes kõik tegid 200-rublase sissemakse. Ühisus ostis välja Päevalehe ja hakkas välja andma korraga kolme ajalehte: Päevaleht mis ilmus iga päev, Aeg ilmus kolm korda nädalas ja Koit kaks korda nädalas. Ärijuhiks valiti Bernhard Mäns ja vastutavaks toimetajaks sai Georg Eduard Luiga. ...

                                     

ⓘ Eesti majandus

 • Eesti majandus on kõrge sissetulekuga turumajanduslik majandus Euroopa Liidu siseturul. Pärast taasiseseisvumist on Eesti majandusest saanud avatud tänapäevane
 • Majandus - ja Kommunikatsiooniministeerium on Eesti valitsusasutus, mis teostab riigivõimu majandus - ja sidevaldkonnas. Selle eesmärk on luua tingimused
 • Majandus - ja taristuminister nimetusega majandus - ja kommunikatsiooniminister kuni 2. juulini 2014 on kevadkoalitsiooni kavade järgi Eesti Vabariigi
 • Eesti Maaülikooli majandus - ja sotsiaalinstituut on Eesti Maaülikooli instituut. Eesti Maaülikool, majandus - ja sotsiaalinstituut 40. Koostanud Ülle Roosmaa
 • Eesti NSV majandus käsitleb Eesti NSV liiduvabariigi majanduselu. Eraettevõtete tegevus lõpetati Eesti NSVs 1947. aastaks. 1945 1945 toimus maareform
 • jagati Haridus - ja Kohtudirektoorium kaheks iseseisvaks asutuseks Eesti Omavalitsuse Majandus - ja Transpordidirektoorium saksa keeles Direktorium für Wirtschaft
 • Gunter Pauli Sinine majandus ilmus raamatuna 2010. aastal The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs Eesti keeles ilmus tõlge selle
 • ilmusid kirjastusühisuselt ajalehed Eesti Sõna, Maa Sõna ja Teataja. Aastatel 1942 1944 oli trükikoja nimedeks: Majandus - ja Transpordidirektooriumi trükikäitiste
 • kõigis oma tegevusvaldkondades. Jätkusuutlik kestlik areng on sotsiaal - majandus - kultuur - ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga
 • Põhjamaade majandus koosneb Rootsi, Taani, Norra, Soome ja Islandi majandustest ning seda iseloomustab kõrge arengutase, avatus ja väliskaubanduse suur
 • ökoloogiline majandus inglise ecological economics on teadusharu, mis vaatleb inimkultuuri majandust osana ökosüsteemi protsessidest, milles majandus toimib
                                     

Eesti majandus- ja taristuminister

Majandus- ja taristuminister on kevadkoalitsiooni kavade järgi Eesti Vabariigi valitsuse liige, kes on üks kahest portfelliga ministrist, kes juhivad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi. Praegune majandus- ja taristuminister on Taavi Aas. Ametikoha loomiseks oli tarvis seadusemuudatust.

                                     

Akadeemiline Majandusteaduse Selts

Akadeemiline Majandusteaduse Selts oli majandusteadlasi ühendav selts, mis tegutses 1923-1940 Tartu ülikooli juures. Aastast 1931 andis selts välja väljaannet Majandusteaduslik Ajakiri.

                                     

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab Eestis tegutsevaid autode müügi ja teenindamisega seotud ettevõtteid. AMTEL asutati 27. aprillil 1993. AMTEL on Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni inglise European Automobile Manufactures Association, lühendatult ACEA ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

                                     

Briti-Eesti Kaubanduskoda

Briti-Eesti Kaubanduskoda on 1996. aastal asutatud MTÜ, mille eesmärk on ühendada Briti ja Eesti ärikogukondi Eestis. BECCi kontor asub Tallinnas. BECC on Briti Euroopa Kaubanduskoja Nõukogu ning Eesti Välisinvestorite Nõukogu liige. BECC korraldab igakuiseid äri- ja kontaktiseminare ning konverentse.

                                     

Eesti E-kaubanduse Liit

Eesti E-kaubanduse Liit on liit, mis ühendab e-kaubandusega tegelejaid Eestis. Liidul on 211 liiget. Liit loodi 2008. Liit korraldab iga-aastast e-ostlemise päeva E-smaspäeva.

                                     

Eesti Erastamisettevõte

Eesti Erastamisettevõte oli 1992 asutatud Eesti riigiettevõte, mis korraldas riigivara erastamist. 1993 moodustati Erastamisettevõtte ja Riigivaraameti ühendamisel nende kahe õigusjärglasena Eesti Erastamisagentuur

                                     

Eesti Majanduse Teataja

Eesti Majanduse Teataja on rakenduslik majandusajakiri. Ajakirjas avaldatakse majandusülevaateid, uuringuid ja uudiseid töösuhete, maksude, raamatupidamise, tolli ja muudel majandustegevusega seotud teemadel. Avaldatakse ka majanduse valdkonna õigusakte ja nende kommentaare. Ajakiri ilmub 1991. aastast kord kuus. Ajakirja annab välja Teataja Kirjastus OÜ.

                                     

Eesti majanduselu leksikon

Eesti majanduselu leksikon on 1939. aastal ilmunud Eesti majandustegelaste lühielulugusid sisaldav leksikon. Majandustegelastest on leksikoni võetud tööstuslikel ja käsitöönduslikel aladel tegutsejaid. Raamatu kirjastas Pärnu kirjastus Sõna. Raamatus on 332 lehekülge.

                                     

Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon

Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon on aastal 1996 Tallinnas asutatud mittetulundusühing, kuhu kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjad. Põhikirja järgi on ESEA eesmärk "Eesti vabariigis soodsa ettevõtlus- ja välismajanduskeskkonna arendamine".

                                     

Eesti Välisinvestorite Nõukogu

Eesti Välisinvestorite Nõukogu on Eesti majandusolusid selgitav ja Austria, Taani, Soome, Saksamaa, Hollandi, Norra, Rootsi ja Prantsusmaa välisinvestoritega koostööd tegev grupp. FICE nimetab ennast lobitöö tegijaks. FICE eesotsas on Helena Almqvist.