ⓘ Energia

Energia

Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd. Energiaressursside leidmise, ammutamise ja töötlemise ning saadud energia edastamise, salvestamise ja kasutamisega tegeleb energiatehnika. See koos energiamajanduse ja -poliitikaga moodustab energeetika valdkonna.

Eesti Energia

Eesti Energia Aktsiaselts on 1939. aastal asutatud Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Kontsern haldab tervikahelat põlevkivi kaevandamisest, elektri, soojuse ja õli tootmisest kuni elektri transpordi, müügi ja lisateenusteni. Põhiliseks energiatootmise tooraineks on Eesti Energiale kuuluvatest kaevandustest pärinev põlevkivi. Samas kasvatatakse läbi tütarettevõtte Enefit Green ka taastuvenergeetika osakaalu. 2020. aastal moodustas taastuvenergia 38 prots ...

Mehaaniline energia

Mehaaniline energia on keha võime teha mehaanilist tööd. Mehaaniline energia on summa keha kulg- ja pöördliikumise kineetilisest energiast ning keha potentsiaalsest energiast välisjõudude väljas. Mehaanilise energia alla ei kuulu aga keha siseenergia. Juhul kui dissipatiivseid protsesse ei toimu, on mehaaniline energia jääv. Näiteks keha vabal langemisel Maa raskusjõu väljas muundub potentsiaalne energia kineetiliseks, kuid nende summa jääb muutumatuks: m v 2 + m g h = Const {\displaystyle {\frac {mv^{2}}{2}}+mgh={\text{Const}}}.

Keemiline energia

Keemiline energia on energia, mis on talletatud aine keemilisse struktuuri, ja mis võib vabaneda ainete ühinemise- või lagunemisprotsessis sõltuvalt keemilise protsessi tasakaalutingimustest.

Energia (skulptuur)

1978. aastal tekkis idee kaunistada Balti Soojuselektrijaama esist ja esitati ka vastav tellimus kunstikombinaadile. Skulptuur kavatseti avada 1980. aasta olümpiamängudeks, kuid mitmete takistuste tõttu õnnestus see alles 1982. aastal.

Eesti Energia Õlitööstus

AS Eesti Energia Õlitööstus on Eesti ettevõte, mis kuulub 100-protsendiliselt Eesti Energiale. 23. jaanuaril 2007 võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse moodustada Narva elektrijaamadele kuulunud vedelkütuseid tootva õlitehase baasil omaette äriühing Eesti Energia Narva Õlitehas AS. 2007. aastal hakkas ettevõte kandma nime Eesti Energia Õlitööstus AS. Ettevõte on varem kandnud ka nime AS Narva Õlitehas. 7. juunist 2007 juhib õlitööstust varasem Narva Elektrijaamade finantsdirektor Igor Kond.

Energia (kolhoos)

Võsu pioneerilaager – Ants Laigu Metsandus – Hillar Kalvistu Abhaasia puhkebaas – Maasik Ehituse materjaliga varustaja – Aivar Aruja Kastitsehh ja puutöökoda – Edgar Lillemaa Vatku potitööstus Õmblus tsehh – Murakas Võsu baar – Malle Alliksaar Ehituste projekteerija – Harri Suurmets Kudumistsehh – Asta Riispapp Aiand – Melaania Noormägi Tärklise tööstuse juh. – Harri Noorlind Maltoosa-, konservi-, kondiitri tööstuse juh. – Andres Lume Võsu puhkebaas – Ants Laigu Mesinduse juh. – Lembit Ellamaa Palasi turbatootmine – Vambola Kuivari Maaparandus – Jaak Villems

Kineetiline energia

Kineetiline energia on energia. mis on kehal tema liikumise tõttu. Keha kineetiline energia on võrdne tema kiirendamiseks tehtud tööga ning sõltub keha massist ja kiirusest. Kineetilise energia kui füüsikalise suuruse tähis on E k {\displaystyle E_{k}} või T {\displaystyle T} ja mõõtühik džaul J.

Skinest Energia

Skinest Energia AS on Eesti energeetika ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia arendamisega. Ta oli loodud 1. novembril 2004 tuuleenergiast elektrienergia tootmise eesmärgiga. See on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni liige. Skinest Energia on Esivere Rõuste tuulepargi rajaja, arendaja, omanik ja opereerija. See kuulub Skinest Group kontserni koosseisu, kuhu kuuluvad ka paljud muud tootmisettevõtted. Skinest Energia kuulub transiidiärimees Oleg Ossinovskile. 2017. aastal Skinest Energia käive oli 1.7 miljonit eurot ja kahjum 280 000 eurot.

Sinine energia

Sinine energia ehk soolsusgradiendi energia ehk osmootne energia on üks taastuvatest mereenergiaallikatest, mis pärineb merevee ja jõevee soolasisalduse erinevustest. Sinise energia tootmine ei saasta keskkonda ega vabasta süsihappegaasi, samuti on kütusekulu minimaalne, kuna energia tootmiseks kasutatakse looduslikult esinevaid protsesse. Põhilised tehnoloogiad soolsusgradiendist tuleneva energia tootmiseks on pöördelektrodialüüs RED ja rõhu alandamisest tulenev osmoos PRO. Mõlemad protsessid põhinevad osmoosil läbi membraanide. Kõrvalsaaduseks ning põhiliseks jäätmeks on riimvesi, mis te ...

Energia Laenu- ja Hoiuühistu

Energia Laenu- ja Hoiuühistu tegutses aastail 1993–1999 ja oli Energia kolhoosi õigusjärglane. Sellest kujundati omakorda Tulundusühistu Energia Varahoidja, mis pankrotistus kevadel 2014. Energia LHÜ oli piiratud vastutusega tulundusühistu, mis tegutses Rakvere vallas. Põhikiri kinnitati Maakohtu registriosakonnas 5. augustil 1997. Seda muudeti 28. septembril 1999. Uus redaktsioon 19. oktoobril 2003, mis kinnitati 20.10.2003. Märkus. Parandatud ÄS § 45 lg 1 alusel, Ettevõtteregistris 59024378

Energiatihedus

Energiatihedus on füüsikaline suurus, mis väljendab energiat ruumalaühiku kohta või energiat massiühiku kohta. Energiat ruumalaühiku kohta nimetatakse energia ruumtiheduseks. Energiatihedusega iseloomustatakse välju, keskkondi ja aineid, sealhulgas ka näiteks keemiliste vooluallikate aktiivainete energia salvestamise tõhusust.

Kiirgusbilanss

Kiirgusbilanss on aluspinnale langenud ja sealt lahkunud kiirguste vahe. Eristatakse positiivset kiirgusbilanssi ja negatiivset kiirgusbilanssi. Negatiivse kiirgusbilansi korral kiirgab aluspind atmosfääri rohkem soojuskiirgust kui ta Päikeselt ja atmosfäärist juurde saab; see toimub harilikult öösel. Positiivse kiirgusbilansi korral on aga vastupidi; see toimub harilikult päeval. Maakera kui tasakaalulise süsteemi kiirgusbilanss on tasakaalus. Viimastel aastakümnetel on täheldatud aga inimtekkeliste kasvuhoonegaaside põhjustatud kiirgusbilansi muutust, sest Päikeselt tulev kiirgus jõuab k ...

Primaarenergia

Primaarenergia on energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata ehk mida leidub looduses ja saab kohe kasutada. Primaarenergiat pole töödeldud, kuigi see muudetakse paljudel juhtudel edastus- ja rakendussoodsamaks vääris- ehk sekundaarenergiaks, mille kasutamine energeetilistel eesmärkidel on mõttekam või võimalik ainult muundatud viisil. Salvestusastme ja taastumiskiiruse järgi eristatakse taastumatuid ja taastuvaid energiaallikaid.

                                     

ⓘ Energia

  • energia Kineetiline energia Potentsiaalne energia Termiline energia Tuumaenergia Kiirgusenergia Keemilise sideme energia Hüdrauliline energia Energia
  • Eesti Energia Aktsiaselts on 1939. aastal asutatud Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola
  • Mehaaniline energia on keha võime teha mehaanilist tööd. Mehaaniline energia on summa keha kulg - ja pöördliikumise kineetilisest energiast ning keha potentsiaalsest
  • Keemiline energia ka keemilise sideme energia sidemeenergia on energia mis on talletatud aine te keemilisse struktuuri, ja mis võib vabaneda ainete
  • Energia nimetatud ka Energeetika on Balti soojuselektrijaama ees paiknev skulptuur, mille autor on Riho Kuld. 1978. aastal tekkis idee kaunistada
  • AS Eesti Energia Õlitööstus on Eesti ettevõte, mis kuulub 100 - protsendiliselt Eesti Energiale. 23. jaanuaril 2007 võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse
  • Energia oli kolhoos Rakvere rajoonis Rakvere külanõukogus aastani 1993. Kolhoosi keskasula oli Lepna. Kolhoosi pindala oli 8500 ha. kolhoosi esimees 1959 1985
  • Skinest Energia AS on on Eesti energeetika ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia arendamisega. Ta oli loodud 1. novembril 2004 tuuleenergiast elektrienergia
  • Kineetiline energia on energia mis on kehal tema liikumise tõttu. Keha kineetiline energia on võrdne tema kiirendamiseks tehtud tööga ning sõltub keha
  • Sinine energia ehk soolsusgradiendi energia ehk osmootne energia on üks taastuvatest mereenergiaallikatest, mis pärineb merevee ja jõevee soolasisalduse
                                     

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS on Eesti Energia tütarettevõtteid. Ettevõte valmistab muu hulgas metallkonstruktsioone, energeetika- ja tööstusseadmeid. Ettevõte on Eesti Energia elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogialahenduste peamine arendaja ja valmistaja.