ⓘ Energeetika

Energeetika

Energeetika on töötleva majanduse haru, mis tegeleb energiavarude hõlvamisega, muundamisega sobivaks energialiigiks ja selle edastatamisega tarbijatele. Ühtlasi võib energeetikat käsitleda kui teadust, mis hõlmab enda alla kõiki energeetilisi protsesse elusas ja eluta looduses. Energeetika sai teoreetilise aluse 19. sajandi keskel, kui oli avastatud energia jäävuse seadus 1842 ja sõnastatud termodünaamika teine seadus 1850. Energeetika hõlmab energiatehnikat ja energiamajandust, aga ka energiapoliitikat ja teisi energia kasutamise seotud nähtusi.

Eesti energeetika

Primaarenergia peamiseks allikaks Eestis on põlevkivi, mida toodetakse aastast 1916. Seda kasutatakse elektri- kogu Eesti jaoks ja soojusenergia peamiselt Narva jaoks tootmiseks. Viimastel aastatel on hakatud põlevkivist põlevkiviõli tootma, selle tootmise maht pidevalt kasvab. Samuti kasutatakse elektri- ja soojusenergia tootmiseks turvast, küttepuitu, hüdro- ja tuuleenergiat, päikesepatareisid ning imporditud maa- ja vedelgaasi ning kivisütt. Peaaegu kogu sõidukite jaoks kasutatav kütus imporditakse välismaalt. Selle hulka kuuluvad bensiin, diislikütus, kütteõli ja lennukikütus.

Harri Käär

Harri Käär oli eesti soojusenergeetik, tehnikateadlane, professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Kanal

Kanal on pinnasesse rajatud kindla ristlõikega tehisveekogu. Kanalid on tavaliselt vooluveekogud. Enamasti on kanalid trapetsikujulise ristlõikega. Valdav osa kanaleid kuulub kahte tüüpi: irrigatsioonikanalid maade niisutamiseks ja kuivendamiseks, näiteks Karakumi kanal ja veeteed, mis on laevatatavad ja sageli ühenduses järvede, jõgede või ookeanidega, näiteks Suessi kanal. Vähem on energeetika otstarbelisi kanaleid näiteks soojuselektrijaamades veeauru jahutamiseks.

Fatih Dönmez

Fatih Dönmez on Türgi insener ja poliitik. Ta on 9. juulist 2018 Türgi energeetika- ja loodusressursside minister. Ta sündis aastal 1965 Bilecikis Bileciki provintsis. Ta käis koolis nii alg-, põhi kui ka keskkoolis Istanbulis. Seejärel lõpetas ta Istanbulis asuvas Yıldızi Tehnikaülikoolis aastal 1987 elektri- ja elektroonikateaduskonna elektrotehnika osakonna. 24. detsembril 2015 määrati ta Türgi energeetika- ja loodusressursside ministeeriumi asekantsleriks. 9. juulist 2018 on ta Türgi energeetika- ja loodusressursside minister.

Majandus

Majandus on inimtegevus, mille eesmärk on tagada inimestele vajalike kaupade ja teenuste tootmist, vahetust, jaotust ja tarbimise võimalust. Riigi majanduse eesmärk on tagada riigi elanikkonna äraelamise ja arengu võimalusi, sellepärast kuuluvad riigi majanduse koosseisu sellised tegevusalad nagu toidu ja rõivastuse hankimine, elamute ehitamine ja kütmine, hariduse saamine, tervise ja kultuuriliste vajaduste eest hoolitsemine. Majandus hõlmab ettevõtteid ja asutusi, mis toodavad kaupu ja osutavad teenuseid. Ettevõtted, mis toodavad sarnaseid kaupu ja osutavad sarnaseid teenuseid, moodustav ...

                                     

ⓘ Energeetika

  • Energeetika kreeka keeles energētikos, tegev on töötleva majanduse haru, mis tegeleb energiavarude hõlvamisega, muundamisega sobivaks energialiigiks
  • Eesti Teaduste Akadeemia Energeetika Instituut ka Eesti NSV TA Energeetika Instituut ja Energeetika Instituut, lühendina EI oli Eesti Teaduste Akadeemia
  • Siin on loetletud energeetika mõisteid. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y aastaaja tipp ahiküte akumulaator alajaam alalisvooluvõrk
  • Säästev energeetika inglise sustainable energetics on sihipärane arengusuund energiamajanduse kahjuliku keskkonnamõju vähendamiseks tehnoloogiauuenduste
  • Eesti energeetika hõlmab energia sh elektri - ja soojusenergia ning kütuse tootmist ja tarbimist Eestis ning selle eksporti ja importi. Primaarenergia
  • Hajaenergeetika ehk hajutatud energeetika inglise distributed generation on elektrienergia saamine tarbijaga seotult ja hajutatult paiknevates mikro
  • Produktsiooniökoloogia ka produktsioonibioloogia, ökoloogiline energeetika on ökoloogia valdkond, mis keskendub biosüsteemide eriti ökosüsteemi energiavoo
  • Energia nimetatud ka Energeetika on Balti soojuselektrijaama ees paiknev skulptuur, mille autor on Riho Kuld. 1978. aastal tekkis idee kaunistada
  • teadusharu, mis uurib organismide energiavahetust. Bioenergeetika energeetika on energeetika haru. Bioenergeetika esoteerika on esoteeriline õpetus inimese
                                     

Eesti TA Energeetika Instituut

Eesti Teaduste Akadeemia Energeetika Instituut oli Eesti Teaduste Akadeemia juures tegutsenud instituut, mis tegeles energeetika teadusliku uurimisega. 1952–63 kandis see nime Eesti NSV TA Energeetika Instituut, 1993–97 Eesti TA Energeetika Instituut ning 1997–2003 oli iseseisev uurimisasutus majandusministeeriumi haldusalas aastast 2002 TTÜ iseseisev teadus- ja arendusasutus; seejärel lõpetas tegevuse. 1993. aastal liideti EI-ga Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut TEFI.

                                     

Säästev energeetika

Säästev energeetika on sihipärane arengusuund energiamajanduse kahjuliku keskkonnamõju vähendamiseks tehnoloogiauuenduste, taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu ja energiasäästu kaudu, kusjuures on tagatud ühiskonna sotsiaal-majanduslikuks edenemiseks ja inimeste kvaliteetseks olmeks piisav ja hinnalt optimaalne varustatus energiaga.

                                     

Hajaenergeetika

Hajaenergeetika ehk hajutatud energeetika on elektrienergia saamine tarbijaga seotult ja hajutatult paiknevates mikro- ja minielektri- ja küttejaamades. Hajaenergeetika on tänu kasutatavale tehnoloogiale tõhusam ja tarbijate läheduse tõttu on väiksemad ka kaod elektri ülekandel.

                                     

Produktsiooniökoloogia

Produktsiooniökoloogia on ökoloogia valdkond, mis keskendub biosüsteemide energiavoo liikumise kirjeldamisele ja kindlakstegemisele ning seeläbi sageli vastavate mudelite loomisele. Produktsiooniökoloogia vaatleb energia liikumist peamiselt ökosüsteemi tasandil; organismi energeetikat käsitleb bioenergeetika.

                                     

Bioenergeetika

Bioenergeetika on mitmetähenduslik sõna. Bioenergeetika esoteerika on esoteeriline õpetus inimese energiatest. Bioenergeetika bioloogia on teadusharu, mis uurib organismide energiavahetust. Bioenergeetika energeetika on energeetika haru.

                                     

Energiakriis

Energiakriis on olukord, kus energiakandjate pakkumine mingis piirkonnas või kogu maailmas jääb nende nõudlusele tunduvalt alla. See toob kaasa energiakandjate kõrge hinna või nende ratsioneeritud jaotamise. Energiakriisi võib põhjustada energeetiliste toorainete nappus või häired energiakandjate tootmises või kaubanduses.

                                     

Energiamahukus

Energiamahukus on mis tahes tegevuse või objekti loomiseks ja käigushoidmiseks vajalik energiahulk. Energiamahukuse pöördväärtust nimetatakse energiatõhususeks.

                                     

Energiamajandus

Energiamajandus tegeleb energia ammutamise, edastamise ja tarbimise korraldamisega. Energiamajandus on osa energeetika valdkonnast koos energiatehnika ja energiapoliitikaga.

                                     

Energiamets

Energiamets on kasvatatavad puistud või põõsastikud, mille peamine eesmärk on biomassienergia andmine. Energiametsa raiering on tavaliselt 3–10 aastat. Tavalisimad puud, mida kasvatatakse, on lepa-, paju- ja eukalüptiliigid. Sarnaselt energiametsaga saab energiatoormena kasutada looduslike või tehislike kasvumärgalade biomassitoodangut, näiteks pilliroogu ja laialehist hundinuia.

                                     

Energiaressurss

Energiaressurss ehk energiaallikas on ressurss, mida saab kasutada elektri-, soojus- ja muud liiki energia saamiseks. Energiaressursse saab jagada kaheks rühmaks: taastuvad ja taastumatud energiaressursid. Taastuvad energiaressursid on biokütus, hüdroenergia, päikeseenergia, tuuleenergia, geotermaalenergia, aga ka Maa pöörlemise energia ja gravitatsiooni energia. Taastumatud energiaressursid on fossiilkütused, näiteks nafta, maagaas, kivi- ja pruunsüsi, põlevkivi ning turvas, samuti tuumkütus.