ⓘ Eesti dokumendid

Pagulase reisidokument (Eesti)

Pagulase reisidokument on Eestis Politsei- ja Piirivalveameti väljaantav dokument pagulasele, et pagulane saaks ületada riigipiiri.

Eesti Akrediteerimiskeskus

Eesti Akrediteerimiskeskus on Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sihtasutus, mis asutati 1999. Akrediteerimiskeskuse ülesannete seas on Eesti laborite ja vastuvushindamisasutuste akrediteerimine ning Eesti esindamine rahvusvahelises akrediteerimisalases koostöös. Enne Akrediteerimiskeskuse loomist viis aastatel 1993–2000 akrediteerimist läbi Eesti Standardiamet.

Isikutunnistus

Isikutunnistus väljastatakse Eesti kodanikule, Eestis püsivalt viibivale elavale välismaalasele, kellel on kehtiv elamisluba või elamisõigus. Isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat. 21. sajandi alguses on Eestis isikutunnistusena kasutusel ID-kaart. Eestis välja antavad isikut tõendavad dokumendid: Mobiil-ID pagulase reisidokument Eesti kodaniku pass digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID välismaalase pass meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus elamisloakaart Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID ...

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch on aastail 1853–1914 ja uuesti alates 2018. aastast välja antav Vana-Liivimaa allikapublikatsioon. Ürikuteraamatu väljaandmise algataja ja esimese kuue köite väljaandja oli Friedrich Georg von Bunge, need sisaldavad peale originaaltekstide veel saksakeelseid regeste ka dokumentide kohta, mille algtekst pole säilinud. Esimesed kuus köidet on trükitud Heinrich Laakmanni trükikojas Tartus. Raamatu väljaandmine katkes Esimese maailmasõja puhkemise tõttu. Esimese jao 13. köide ilmus 2018. aastal Kölnis. Raamatu köidetest on hiljem tehtud kordustrükke. A ...

Dokument

Dokument on teabekandjale jäädvustatud teabe tervik, mis on loodud või saadud isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/98/EÜ punkt 11 järgi on dokument mis tahes tegevuse, faktide või andmete väljendus või nende tegevuste, faktide või andmete kogum, olenemata andmekandjast paberile kirjutatud või elektroonilises vormis või heli-, visuaal- või audiovisuaalsalvestisena säilitatav, mis on avaliku sektori asutuste valduses. Arhiiviseadus § 2, lg.1 Vaata ka dokumendi tähendust elektroo ...

Ülo Niinemets

Ülo Niinemets on akadeemik ja Eesti Maaülikooli professor taimefüsioloogia alal. Ta õppis aastail 1986–1988 Tartu 5. Keskkoolis ja 1988–1992 Tartu Ülikoolis bioloogia erialal kitsam eriala ökofüsioloogia, kus tema juhendajad olid Kalevi Kull ja Olevi Kull. Ta on Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse juht. Aastal 2012 sai ta Euroopa Teadusuuringute Nõukogu inglise European Research Council tippteadlase grandi taimede ja kliima omavaheliste seoste uurimiseks. Professor Ülo Niinemetsale grandi toonud erakordselt ambitsioonika projekti Stressitingimustes indutseeritud lenduvad ühendid bio ...

                                     

ⓘ Eesti dokumendid

 • kasutusel ID - kaart. Eestis välja antavad isikut tõendavad dokumendid Eesti kodaniku pass Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID - kaart välismaalase pass elamisloakaart
 • dokumendid aastaist 1368 1393 esimese kahe köite täiendused IV köide Reval, 1859 dokumendid aastaist 1394 1413 V köide Reval, 1867 dokumendid aastaist
 • jäädvustatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda tervikuna dokumendid records organisatsiooni või üksikisiku poolt seadusest tulenevate ülesannete
 • 11. jaanuar 2019 Ülo Niinemets Eesti Teadusinfosüsteemis Püramiidi tipus ETV, 28. märts 2013 Monsanto dokumendid I. Sirp, 23. november 2018 Mis on
 • hoone esimeseks kiviks ja kuhu võidakse panna hoone ehituse kohta käivad jm dokumendid Kunstileksikon. 2001. Eesti Klassikakirjastus, Tallinn. Lk 303
 • ravijuhised ja muud infosüsteemide tööks vajalikud tsentraalselt hallatavad dokumendid teeb koostööd teiste tervishoiuteenuste osutajatega, erialaühendustega
 • jaoks üks tähtsamaid dokumente, kuna sellest peavad lähtuma nii teised dokumendid kui ka igapäevased juhtimisotsused. Ühingutelt, mis peavad olema riiklikult
 • Euroopa Liidu dokumendid võib jaotada kolme ossa: Euroopa õiguse dokumendid Institutsioonide ühised dokumendid Institutsioonide dokumendid Euroopa Liidu
 • koostaja 1922. Venestamise tulekul: Mälestused ja dokumendid Eesti ajaloo arhiiv 2. Odamees. Aleksander Kruusberg Eesti biograafilises andmebaasis ISIK
 • selle alusel vastu võetud jahieeskiri ja muud jahindust reguleerivad dokumendid Eestis on jahinduse juhtimine ja ressursiarvestus riiklikul tasandil
 • käsikirjad, kirjad, dokumendid päevikud, fotod, kunstiteosed koguv ja korraldav asutus. 3. Eesti Rahvaluule Arhiiv asutati 1927 on eesti rahvaluule kogumise
 • kasutab kirjas 10...15 elanikest, eriti Lääne - Norras. Rahvusvahelised dokumendid tõlgitakse bokmål i. Alates 1951. aastast on riiklik keelenõukogu Språkrådet
                                     

Eesti Lastearstide Selts

Eesti Lastearstide Selts on Eesti selts, mis ühendab arste ja teisi laste tervishoiuga kokku puutuvaid inimesi ja juriidilisi isikuid. Põhikirja järgi on seltsi eesmärkide seas: tihendada lastearstide omavahelist suhtlemist; teavitada avalikkust laste terviseprobleemidest, lastehaigustest ja nende vältimisviisidest; kontrollida elanikkonnale osutatava pediaatrilise abi kvaliteeti". "süsteemipäraselt edendada lastearstide erialaseid teadmisi;

                                     

Jungingeni armukiri

Jungingeni armukiri oli 13. juulil 1397 Saksa ordu kõrgmeistri Konrad von Jungingeni poolt välja antud akt, mille järgi said Harju-Viru vasallid oma mõisaid pärandada viienda põlveni.

                                     

Kaitseväeteenistuse tunnistus

Kaitseväeteenistuse tunnistus on tähtajatu dokument, mis tõendab kaitseväelase või reservväelase isikut, tema kaitseväelist eriala, sõjaväelist auastet ja teenistuskäiku.

                                     

Meremehe teenistusraamat

Meremehe teenistusraamat on rahvusvaheliselt tunnustatud reisidokument, mida antakse Eesti meremeestele. Dokumenti annab välja Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet või välismaal asuv vastava õiguse saanud asutus. Teenistusraamat kehtib ka isikut tõendava dokumendina.

                                     

Tartu Agenda 21

Tartu Agenda 21 on Tartu jätkusuutliku arengu edendamise strateegia ja tegevuskava, mis on koostatud kui üks Kohalik Agenda 21. Agenda tegemist alustati 1994. Agenda koostamist korraldas ja rahastas Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise osakond ja agenda sai valmis 1999. Agenda toimetuskolleegiumisse kuulusid Toomas Frey kolleegiumi esimees, Aleksander Maasik, Ülo Mander, Uku Alakivi.

                                     

Välismaalase pass

Välismaalase pass on isikut tõendav dokument ja ühtlasi ka reisidokument, mida Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet annab välja välismaalasele. Väljaandmise tingimusteks on, et tal on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis, ning kui on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada.